Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Stor analyse: Passiv rygning giver ikke kræft

28. maj, 2016 | passiv rygning, public health, rygeforbud, sundhed, videnskab

♦ Ingen sammenhæng mellem lungekræft og passiv rygning

♦ Tobaksforskere: Fejl-korrektioner i studier reducerer risiko til nul

180grader: Stor analyse: Passiv rygning giver ikke kræft

OBS - English version: Study: Passive Smoking Doesn’t Cause Cancer, Frank Davis

- STOR BRITISK META-ANALYSE:

De mange rygelove i den vestlige verden blev indført ved starten af årtusindet på anbefaling fra FN-organisationen WHO med det argument, at indendørs tobaksrøg kunne forårsage lungekræft og hjertesygdom i ikke-rygere.

Siden da har en del skeptiske forskere givet udtryk for, at det videnskabelige bevis under dette argument er meget tyndt [1, 2, 3, 4, 5] - og nu viser en omfattende statistisk analyse af samtlige publicerede studier af forholdet mellem passiv rygning og lungekræft, at der ikke eksisterer nogen sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft.

Analysen viser, at passiv rygning ikke kan være årsag til lungekræft. Det samlede resultat af alle de 102 publicerede studier viser ganske vist en lille forøget lungekræftrisiko på 1,22 (svarer til en 22% forøget risiko), men disse 22% reduceres til nul efter fejl-korrektioner i de dårligste studier, skriver de britiske statistikere Lee, Fry, Forey, Hamling & Thornton.

Lee PN, Fry JS, Forey BA, Hamling JS, Thornton AJ. Environmental tobacco smoke exposure and lung cancer: A systematic review. World J Meta-Anal 2016; 4(2): 10-43

Den fulde analyse er publiceret online: Link her - pdf her.   

Den er udarbejdet af statistikerne i det britiske konsulentfirma P.N. Lee Statistics and Computing Ltd, som igennem 30 år har udført ekspert-analyser af giftstoffer, lægemidler og sygdomme for FN-organisationen IARC (International Agency for Research on Cancer), samt for private virksomheder i medicinalindustrien, tobaksindustrien og den kemiske industri. En af briternes opgaver er monitoreringen af alle publicerede studier om passiv rygning for tobaksindustrien, og disse studier er samlet i en database med tilhørende analyser af studierne, der er tilgængelige på firmaets website.

Omvendt sammenhæng
mellem passiv rygning
og lungekræft

De britiske statistikere har korrigeret passiv rygning-studierne for flere fejlkilder, bl.a. “ryger-misklassifikation” (dvs. det forhold at en del rygere erklærer sig som ikke-rygere i spørgeundersøgelser, og derved forvrænger studieresultaterne) - endvidere har de justeret materialet for de kendte “confounders”, dvs. andre risikofaktorer for lungekræft. Disse fejlkilder trækker den samlede risiko ved passiv rygning urealistisk højt op, fordi der ikke er taget højde for dem i mange af de 102 studier, skriver briterne.

I deres korrigerede meta-analyse af studierne ender det samlede risiko resultat på 1,08 (0,99 - 1,16), hvilket ikke er forskelligt fra nul, idet sammenhængen er statistisk ikke-signifikant. Dette resultat dækker endda over en negativ (omvendt) sammenhæng mellem lungekræft og passiv rygning i Nordamerika og Europa på 0,96 (0,86 - 1,07), mens der er en lille forøget risiko i Asien på 1,18 (1,07 - 1,30).

På grund af denne uklare sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft begraver statistikerne enhver forestilling om, at passiv rygning (ETS) skulle være årsag til lungekræft:

“One cannot reliably conclude that any true ETS effect on lung cancer risk exists. Our results suggest caution in drawing inferences from weak epidemiological associations where known biases exist.”

Direkte oversat: “Man kan ikke konkludere med troværdighed, at der findes nogen sand effekt ved passiv rygning på risikoen for lungekræft. Vores resultater viser, at man bør være forsigtig med at påstå årsagssammenhæng ud fra svage epidemiologiske associationer, hvor kendte fejlkilder eksisterer.”

Eller sagt på klart dansk: Når der ikke eksisterer en statistisk sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft, kan man naturligvis heller ikke påstå, at passiv rygning er årsag til lungekræft.

Ingen risiko ved passiv rygning
i USA & Europa -
men asiatiske kvinder
trækker risikoen op

De 102 studier er lavet i Nordamerika, Europa og Asien i perioden 1981-2015. De er alle epidemiologiske undersøgelser - dvs. statistiske befolkningsstudier, hvor man har undersøgt lungekræft-raten blandt de ikke-rygere, der i spørgeskemaer har oplyst, at de har været udsat for passiv rygning i hjemmet, på arbejdet eller andre steder. Deres lungekræft-rate har man så sammenlignet med den tilsvarende rate hos dem, der oplyste, at de ikke var udsat for passiv rygning disse steder.

Dette er den gængse metode, der benyttes for at se sygdomssammenhænge ved mange risikofaktorer.

Den nye analyse er et update af briternes 15 år gamle artikelserie om passiv rygning, hvori de også bestred myndighedernes konklusioner om lungekræft og passiv rygning. Siden dengang er mange nye studier blevet publiceret, men de har kun udvandet den svage statistiske sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft yderligere, fremgår det i analysen.

Briterne påpeger mange besynderlige forhold ved de 102 studier, når de tages som de er - dvs. før korrektion: Kun ganske få af studierne (knap 16%) viser en statistisk signifikant øget relativ risiko - og det er oftest de mindste og simpleste studier af lav kvalitet. Resten af studierne (næsten 85%) viser ingen statistisk signifikant øget risiko, og over 25% af studierne viser negativ (omvendt) sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft - enkelte af dem signifikant.

Et andet påfaldende forhold: Det er kun i studierne fra Asien, at der eksisterer en signifikant sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft. I resten af verden eksisterer sammenhængen ikke.

Den ukorrigerede sammenhæng mellem lungekræft og passiv rygning mellem ægtefæller i de 102 studier er således insignifikant i Nordamerika: 1,07 (0,94 - 1,23), og insignifikant i Europa: 1,17 (0,99 - 1,39), mens der til gengæld er en statistisk signifikant øget risiko i studierne fra Asien: 1,33 (1,20 - 1,46), hvilket trækker det fulde “world-wide” estimat op på en samlet signifikant risikoøgning på 1,22 (1,14 - 1,31). Link til grafisk fremstilling

Briterne forklarer forskellen på Vesten og Asien med kulturelle forskelle, idet det er kendt, at asiatiske kvinder oftere skjuler, at de er rygere end vestlige kvinder [5a].

Ingen risiko ved
passiv rygning
på arbejdspladser i Europa

Asiatiske kvinders tendens til at skjule deres rygning trækker risikoen i de asatiske studier opad, fordi rygere som regel gifter sig med andre rygere. Så når en rygende asiatisk kvinde udgiver sig for at være ikke-ryger med en rygende ægtefælle, (og dermed fremstår som passiv ryger), så bliver hendes langt større (ryger-)risiko for lungekræft tilskrevet passiv rygning i det studie, hun deltager i. Dette kaldes “ryger-misklassifikation” - det findes overalt, men det er langt mest udbredt i Asien, hvor der findes eksempler på, at 59% af kvinderne i et studie havde skjult, at de var rygere [5a].

Grafik af sammenhængen mellem lungekræft og passiv rygning på arbejdspladser i Nordamerika, Europa og Asien: Næsten alle resultaterne fordeler sig på begge sider af 1.0-stregen, hvilket indikerer ingen risiko. (klik for større billede)

Det ser ikke klarere ud med den ukorrigerede sammenhæng mellem lungekræft og passiv rygning på arbejdspladser. Denne sammenhæng er naturligvis interessant, fordi det er den, der ligger til grund for rygelovene.

Også her er risikoestimaterne langt højere i de asiatiske studier end i studierne fra resten af verden. I studierne af passiv rygning på de europæiske arbejdspladser er sammenhængen til gengæld ikke-eksisterende.

Ingen af de ialt 11 publicerede studier fra Europa viser en statistisk signifikant sammenhæng mellem lungekræft og passiv rygning på arbejdspladsen. Og 27% af studierne fra Europa viser negativ sammenhæng (3 ud af 11 studier). Se grafisk fremstilling.

Endvidere har briterne undersøgt sammenhængen mellem lungekræft og passiv rygning i barndom og opvækst, hvor der også kan ses en lille øget risiko i Asien.

Flertallet af studierne af passiv rygning i barndommen fra USA & Europa er imidlertid negative, og det samlede resultat af de vestlige studier er nul. I USA: 1,06 og i Europa: 1,02. Begge før korrektion. Se grafik.

Børn fra rygerhjem
har mindre risiko
for lungekræft
end børn fra røgfrie hjem

Et interessant - og signifikant - negativt resultat fremkommer, når man sammenlægger alle studier af sammenhængen mellem lungekræft og passiv rygning fra forældrene i barndom og opvækst: 0,78 (0.64 - 0.94). Dette betyder, at børn der er vokset op med rygende forældre, har signifikant 22% mindre sandsynlighed for at få lungekræft end børn, der er vokset op i røgfrie hjem. Se tabel.

Sammenhængen mellem passiv rygning og lungekræft er med andre ord helt uklar. Hvis der overhovedet eksisterer nogen lungekræftrisiko ved passiv rygning, så ligger risikoen så tæt på nul, at den ikke har nogen betydning og reelt kan ignoreres.

Briterne gør opmærksom på, at det er hvad man kan forvente, hvis man extrapolerer risikoen ved passiv rygning ned fra risikoen ved aktiv rygning: Fra røgmålinger blandt ikke-rygere i ryge-miljøer ved man, at den mængde røg, en passiv ryger indtager, er over 1000 gange lavere end den mængde, rygeren indtager direkte fra cigaretterne. Passiv rygning i hjem og på job svarer gennemsnitligt til at ryge 7 til 10 cigaretter årligt. [6]

Hvis man extrapolerer ned fra aktiv rygning med den metode, vil det resultere i en øget risiko ved passiv rygning på 1,008 - altså en forøget risiko for lungekræft på under én promille - sammenlignet med 1,22 dvs. den 22% forøgede risiko, der fremgår af de ukorrigerede statistiske studier.

Analysens konklusion er derfor, at forskellen skyldes studiernes mange fejl. Med et sandt britisk understatement formulerer briterne det sådan: Beviset for at passiv rygning skulle forårsage lungekræft er ikke “demonstreret overbevisende”:

Most, if not all, of the ETS/lung cancer association can be explained by confounding adjustment and misclassification correction. Any causal relationship is not convincingly demonstrated.

Hviler rygelovene
på en simpel løgn?

Briterne afholder sig diplomatisk fra at skrive noget om rygelovene, der som bekendt hviler på myndighedernes påstand om, at passiv rygning kan forårsage lungekræft og hjertesygdomme. Som det fremgår af den publicerede evidens, har passiv rygning ikke forårsaget mere lungekræft end ikke-passiv rygning har gjort.

Og lungekræft-sammenhængen er myndighedernes mest undersøgte sammenhæng vedr. passiv rygning - deres “stærkeste bevis”. Sammenhængen mellem passiv rygning og hjertesygdomme er endnu mere tyndbenet, hvilket man kan konstatere ved læsning af de britiske statistikeres upublicerede artikel (7) og tilhørende meta-analyse (8) af forholdet mellem passiv rygning og hjertesygdomme fra 2015.

Her fremgår det, at ét ud af 22 studier (knap 5%) har vist en signifikant øget risiko for hjertesygdom ved passiv rygning på arbejdspladser. De 21 andre studier har ikke vist nogen statistisk signifikant øget risiko. Halvdelen af studierne er negative (Table 5), og det samlede resultat, før korrektioner, er ikke-signifikant: 1,08 (0.99 - 1.19) (side 2).

Det kan forekomme besynderligt, at det er lykkedes myndighederne at forbyde passiv rygning i mange private virksomheder over hele Vesten, for der findes ingen evidens for alvorlig sygdomsrisiko ved passiv rygning, når man ser på den samlede publicerede litteratur. Alligevel har mange autoritative myndighedsrapporter været særdeles højrøstede om netop dette - at rygelovene måtte opretholdes, fordi passiv rygning forårsagede dødelige sygdomme.

Det var det, der i 2010 fik den afgående lægelige chef for Frankrigs største medicinske institut til i et interview at erklære, at rygelovene bygger på en løgn. (9)

——————

Referencer:

1: Environmental tobacco smoke revisited: The reliability of the data used for risk assessment, Robert Nilsson. Risk Anal 2001 Aug;21(4):737-60

2: The Passive Smoking Issue Is A Rorschach Test For The Ability To Think Scientifically, Geoffrey Kabat, Forbes 2013

3: Secondhand Smoke Exposure and Protective Effects, Altan Onat, MD. J Am Coll Cardiol. 2010;56(23):1962-1962

4: Scientists sceptical of Tobacco Control methods and practice, Tobacco Control Tactics 2015

5: Fransk ekspert: Passiv rygning er ufarligt, Klaus K blog 2009

5a: Hidden female smokers in Asia: A comparison of self-reported with cotinine-verified smoking prevalence rates in representative national data from an Asian population, Tob Control 2012;21(6):536-42

6: Røgforsker: Passiv rygning kan ikke dræbe, Klaus K blog 2009

7. Epidemiological evidence on environmental tobacco smoke and heart disease, Lee, Forey, Hamling 2015

8. ETS and heart disease, meta-analyses, Lee, Forey and Hamling 2015

9. Fransk top-ekspert: Rygelov hviler på en løgn, Klaus K blog 2010

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

1 kommentar til Stor analyse: Passiv rygning giver ikke kræft

KK
22. juni, 2016

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler