Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Sådan gjorde vi passiv rygning “farligt”

9. november, 2009 | anti-tobak, manipulation, passiv rygning, politik, rygeforbud, videnskab

♦ Officiel rapport dømt falsk: Bevis var konstrueret af fanatikere

♦ Passiv rygning opfundet for at udrydde tobak iflg WHO 1975-plan

- BAGGRUND:

Et referat fra en høring i USA-kongressen i 1993 afslører, at regeringens officielle rapport om passiv rygning - den såkaldte EPA-1992 rapport - ikke blev skrevet af uvildige forskere, men af anti-tobaks aktivister i det offentlige, hvis erklærede mål siden 1975 har været: At udrydde tobaksrygning i verden.

På høringen blev det dokumenteret, at aktivisterne udøvede manipulation, censur og misbrug af videnskaben. Det fremgik, at de havde presset forskere til falske konklusioner i rapporten, der blev præsenteret af miljøstyrelsen EPA i USA i 1992 som ”en uvildig videnskabelig rapport om passiv rygning”. Rapporten er imidlertid alt andet end uvildig, viser høringsreferaterne.

Tidl. kongresmand Thomas J. Bliley: Rapporten er manipuleret af anti-tobakslobbyen

Med EPA-rapporten blev passiv rygning for første gang rubriceret som et livsfarligt stof - et ”gruppe A carcinogen” (kræftfremkalder) ligesom dieseludstødning og asbest. Det var første gang, der blev sat tal på passiv rygning-dødsfald: 3.000 amerikanere dør årligt af lungekræft iflg rapporten. Disse konklusioner er der imidlertid ingen videnskabelig dækning for, viser referaterne. Forskere kunne ikke dokumentere livsfare ved passiv rygning ud fra videnskabelige kriterier i 1993 - og kan heller ikke idag.

Oplysningerne blev fremlagt i Kongressen af kongresmand, Thomas J. Bliley (R), som brugte tre år på at undersøge rygter om korruption og svindel med videnskabelige data i EPA - Environmental Protection Agency - et regeringsorgan med tusindvis af ansatte og kontorer spredt ud over USA.

[ OBS - edit: Det blev i 2014 afsløret, at de anti-tobaks aktivister, der skrev rapporterne om passiv rygning, har haft tætte økonomiske bånd til medicinalgiganterne Pfizer & GlaxoSmithKline siden 1980'erne: Anti-ryge eksperter var betalt af Big Pharma ]

Thomas Bliley’s dokumenter viser, at den offentlige sektor i USA allerede i 1980-erne var infiltreret af anti-tobaks aktivister - flere af dem med lange uddannelser og PhD-titler. De kæmpede aktivt i EPA’s navn - for amerikanernes skattepenge - for at få indført rygeforbud i USA. Deres mål var, ifølge Bliley, at skabe en ”milepæl”-rapport, som skulle bilde verden ind, at passiv rygning var så farligt, at politikere i hele verden var nødt til at indføre omfattende rygeforbud. Det lykkedes som bekendt. 

”Hr. formand …” begyndte Thomas Bliley 21. juli 1993, da han fremlagde sin undersøgelse ved Kongressens høring - ”Jeg vidner idag for at rapportere om min undersøgelse af EPA-rapporten om passiv rygning. Undersøgelsen viser, at EPA bevidst har misbrugt og manipuleret med videnskaben for at nå frem til et forudbestemt, politisk motiveret resultat … med henblik på at gennemføre en politisk dagsorden (rygeforbud, red) som ellers ikke ville være berettiget.”

Han fremlagde herefter et 70-siders memorandum med stærk kritik af rapportens indhold og måden den blev til på.

Se hele Thomas Bliley’s memorandum - se det i dansk oversættelse

Dræbende dom:
“EPA snød med tallene -
kan ikke bevise risiko
ved passiv rygning”

Da den 525 sider lange rapport udkom i januar 1993, vakte den stor fuore i medierne i USA. For første gang blev tobaksrøg beskrevet som et ”Gruppe A carcinogen”, som årligt giver 3.000 amerikanere lungekræft. Den angav samtidig en øget risiko for lungekræft på 19% for ikke-rygende kvinder, gift med en storryger. Mange amerikanske virksomheder indførte rygeforbud på arbejdspladserne efter rapporten.

Rapporten blev efterfølgende anklaget af mange fagfolk for manipulation, og kritiseret for at være et politisk dokument i videnskabelige klæder. Skabt for at konstruere et fældende bevis imod passiv rygning i en autorativ regeringsrapport.

Og efter en fem år lang retssag i North Carolina, anlagt af amerikanske tobaksselskaber, hvor en lang række forskere afgav forklaring, afsagde dommer William Osteen i 1998 dom over EPA-rapporten: Den var et stykke “junk science” - og dens konklusioner var ugyldige. Der var ingen evidens for at kalde passiv rygning for “kræftfremkaldende”.

I dommen skriver Osteen, at EPA brød stort set alle videnskabelige regler i rapporten: EPA foretog ”cherry-picking” af bevismaterialet og drog konklusioner, der passede til EPA’s forudbestemte beslutning om at gøre passiv rygning kræftfremkaldende, selv om man vidste, at konklusionerne var falske.

EPA søgte ikke sandheden, skrev Osteen - man havde på forhånd besluttet sig for, at passiv rygning skulle være livsfarligt, og manipulerede bagefter med tallene, så de underbyggede den konklusion.

Osteens skarpe kritik af EPA’s metoder i dommen var bl.a, at EPA argumenterede med flere forskellige teorier om forskelligheden mellem aktiv røg (det, rygeren indtager) og passiv røg (passiv rygning) - mainstream smoke (MS) og environmental tobacco smoke (ETS) - alt efter hvad EPA ønskede at bevise. Når EPA skulle bevise, at passiv rygning er et “Gruppe A carcinogen”, brugte man teorien om, at aktiv og passiv røg er ens - med argumentet: Når aktiv rygning giver kræft, må passiv rygning også give kræft.

Når EPA derimod skulle vise, hvor kræftfremkaldene passiv røgen er, skiftede man til teorien om, at aktiv og passiv røg er forskellige. For hvis aktiv og passiv røg er ens, kan man nemlig sammenligne koncentrationen i aktiv røg (i rygere) med passiv rygning i såkaldte “cigaret-ækvivalenter”, og sådanne sammenligninger viser, at daglig passiv rygning svarer til at ryge seks-syv cigaretter om året. Og dermed kan passiv rygning ikke være skadeligt. Osteen skrev (side 60):

- The court is faced with the ugly possibility that EPA adopted a methodology for each chapter, without explanation, based on the outcome sought in that chapter.

- EPA rejected MS-ETS similarities to avoid a “cigarette-equivalents” analysis in determining carcinogenicity of ETS exposure. Use of cigarette-equivalents analysis may have lead to a conclusion that ETS is not a Group A carcinogen.

- It is striking that MS and ETS were similar only where such a conclusion promoted finding ETS a carcinogen.

Dommer Osteen var også barsk i sin kritik af, at EPA kun benyttede studier, der viste sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft, mens man til gengæld holdt studier ude af rapporten, som ikke viste sammenhæng - kun for at ende med en meget lav og insignifikant risiko-størrelse på 1,19 - en størrelse som normalt er alt for lille til at kunne bære en klassifikation som “Gruppe A carcinogen” (side 77-78):

- The record and EPA’s explanations to the court make it clear that using standard methodology, EPA could not produce statistically significant results with its selected studies.

- EPA’s conduct raises several concerns besides whether a relative risk of 1.19 is credible evidence supporting a Group A classification. First, with such a weak showing, if even a fraction of Plaintiffs’ allegations regarding study selection or methodology is true, EPA cannot show a statistically significant association between ETS and lung cancer.

Dommen satte en midlertidig stopper for flere rygeforbud i USA. Men public health-myndighederne fik senere ”frikendt” EPA-rapporten igen ved en appelret i 2002 - uden at tage stilling til Judge Osteen’s dræbende kritik af indholdet - udelukkende på grund af en juridisk teknikalitet: Judge Osteen måtte ikke afsige dom over EPA, fordi EPA ikke hørte under hans jurisdiktion.

Trods Osteens barske dom over EPA-rapporten fremstår den idag stadig som en sandhed, som public health-myndighederne henviser til i medier og på websites, når de skal dokumentere, at passiv rygning er skadeligt. Og samtlige senere rapporter om passiv rygning bygger videre på de falske konklusioner i EPA-rapporten, som om de var sandheden.

Det lykkedes dog ikke anti-tobakslobbyen at få indført federalt rygeforbud i USA, da kongressen lavede sin egen undersøgelse i 1995, som fandt beviserne helt usikre og underkendte EPA-rapportens konklusioner med ordene:

“The statistical evidence does not support a conclusion that there are substantial health effects of passive smoking. It is possible that very few or even no deaths can be attributed to passive smoking.”

I stedet fik anti-tobakslobbyen indført rygeforbud i mange delstater og byer i USA, takket være EPA-rapporten og senere rapporter, som har bygget videre på EPA’s falske metodologi. Næsten halvdelen af USA er dækket af rygeforbud pr 2009.

Daglig passiv rygning
svarer til at indånde
6-9 cigaretter årligt

Thomas Bliley’s dokumenter viser, at der i 1992 ikke var noget der tydede på, at passiv rygning skulle være skadeligt. Der var dengang lavet 31 undersøgelser i USA og Asien, der sammenlignede antallet af lungekræft-tilfælde hos ikke-rygere, som boede i rygerhjem - med det tilsvarende antal for ikke-rygere, der boede i røgfrie hjem.

De 24 af undersøgelserne viste ingen signifikant sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft. Seks af dem viste en svag, signifikant sammenhæng - mens en enkelt viste negativ sammenhæng, dvs. ikke-rygere, der boede med rygere, havde mindre lungekræft end de ikke-rygere, der boede i røgfrie hjem.

Undersøgelserne af passiv rygning på arbejdspladsen viste ingen sammenhæng - mens passiv rygning i barndomshjemmet viste signifikant negativ sammenhæng, (folk, der er opvokset i rygerhjem har mindre lungekræft end folk, der er opvokset i røgfrie hjem).

Dette uklare billede af sammenhængen mellem passiv rygning og lungekræft har ikke ændret sig i de undersøgelser, der er lavet siden.

[ OBS edit 2016:  Der er pr 2016 lavet 102 undersøgelser af sammenhængen mellem passiv rygning og lungekræft. Der er ingen sammenhæng i USA og Europa, og en svag sammenhæng i Asien. Se artikel: Stor analyse: Passiv rygning giver ikke kræft ]

Allerede 10 år forinden havde anti-rygelobbyens forskerne stort set opgivet at lave flere laboratorieforsøg for at fremprovokere lungekræft i mus, rotter, hunde, katte, aber og hamstere, som blev udsat for tobaksrøg for at afsløre, hvordan aktiv rygning skulle kunne give kræft.

Problemet var, at dyrene ikke fik ondartede svulster af tobaksrøgen - de rygende dyr levede endda ofte længere end de kontrol-dyr, der udsattes for luft. Det lykkedes kun at give mus kræft, når man malede et koncentrat af røgens giftige stoffer direkte på deres hud. Ingen drømte om, at de tusind gange tyndere røg-mængder, som den passive røg bestod af, skulle kunne skade dyrene.

Endvidere havde både tobaksindustrien og andre organisationer i løbet af 80-90erne foretaget adskillige videnskabelige målinger af tobaksrøgen i virkelighedens verden i USA og Europa. De viste stort set samstemmende, at ikke-rygere, der bor og arbejder sammen med rygere højst bliver udsat for en røgmænde, der svarer til at ryge 6-9 cigaretter årligt.

Intet tydede dermed på, at virkelighedens røgmængder kunne være farlige for andre end de aktive rygere selv - dem, der havde røget tæt i årtier. Nok kunne passiv rygning være irriterende - det kunne give hoste & svie i øjnene - men farligt? Nej.

Disse kendsgerninger bremsede imidlertid ikke anti-tobakslobbyen. De satsede på, at epidemiologien - de statistiske undersøgelser, som havde leveret sammenhæng mellem lungekræft og aktiv rygning i 1950-erne - også måtte kunne hjælpe dem med beviset imod passiv rygning.

Dette at give ikke-rygerne indtryk af, at rygerne slog dem ihjel, var simpelthen et for stærkt våben i krigen mod tobakken, til at anti-tobakslobbyen kunne lade det ligge ubrugt hen.

WHO’s masterplan 1975:
“Staten skal lære folk at rygning er
en beskidt og anti-social handling …”

Sir Godber, WHO: "Rygning er en beskidt handling"

Planen kom oprindeligt fra den nu afdøde engelske sundhedschef og læge, Sir George Godber - erklæret socialist, afholdsmand, anti-tobaksaktivist og samtidig formand for WHO’s ekspertkomite om tobak. Dette var før, der fandtes viden om passiv rygning.

På en anti-tobakskonfence med 500 deltagende akademikere fra hele verden på Hotel Waldorf Astoria i New York i juni 1975, fremlagde Sir Godber WHO’s masterplan med målet: Udryddelsen af al cigaretrygning i verden inden år 2000.

Efter 10 års fiasko med at få rygerne til at holde op med at ryge for deres egen skyld, måtte anti-tobakslobbyen nu tage skeen over i den anden hånd, mente Godber: Fløjlshandsken skulle af og jernnæven vises frem. Rygerne skulle “hjælpes” til rygestop ved at gøre det klart, at de også skadede ikke-rygerne.

Verdens borgere skulle opdrages til at forstå, at rygning er ”en beskidt og anti-social handling”. Denne anti-tobaks “undervisning” skulle ifølge George Godber foregå gennem medierne som en fast, indbygget del af regeringernes sundhedsoplysning, ”sådan som de gør i Sovjetunionen,” (!) sagde han i sit indlæg på konferencen.

For at trænge igennem med dette budskab overfor verdens befolkning skulle tobaksindustrien dog først forbydes at reklamere for deres varer. Deres budskab var “falsk” og stod i vejen for anti-tobakslobbyens “sande” budskab til verden, mente Godber.

Samtidig skulle WHO og resten af anti-tobakslobbyen lægge pres på regeringerne for at få dem til at indføre rygeforbud, sådan at rygning tilsidst kun måtte være tilladt i private omgivelser. Og så skulle man straks gå igang med at lave research vedr. passiv rygning.

Denne masterplan skrev George Godber og bad samtlige sundhedsministre om at indarbejde i al national lovgivning - og anti-tobakslobbyen har stort set fulgt planen siden. Straks efter 1975 gik anti-tobaksaktivistiske forskere i mange lande målbevidst igang med at ”udvikle bevismaterialet” imod passiv rygning:

En række undersøgelser blev iværksat - men da de ikke viste nogen sammenhæng, satsede man på summen af undersøgelser og lagde dem sammen i såkaldte ”meta-analyser”. Herved kunne man nemmere vride en lille sammenhæng frem. Meta-analyser gør det nemt at styre resultatet - nemlig ved at lægge vægt på de ”rigtige” undersøgelser, der viser sammenhæng ml. kræft og passiv rygning - mens de ”forkerte” undersøgelser, der ikke viser sammenhæng - kan underkendes eller ignoreres. Præcis som i EPA-rapporten.

Dette kaldes ”cherry picking” - at undlade at medtage kendte resultater, man ikke kan lide - eller “publication bias”, hvis researchere eller tidsskriftredaktører undlader at offentliggøre resultater, de ikke kan lide. Disse helt uvidenskabelige metoder er normal fremgangsmåde i anti-tobakslobbyens rapporter om passiv rygning. Det skyldes, at uden dem eksisterer der intet bevis imod passiv rygning.

Anti-tobaks leder
sendte skjult trussel
til uafhængige forskere

Der var fx. også “cherry-picking” i rapporten fra Surgeon General (US-sundhedsstyrelsen) i 1986, som trods kun få og usikre indikationer, bastant konkluderede, at passiv rygning giver lungekræft. Den videnskabelige redaktør for Surgeon General 1986-rapporten var anti-tobaks korsfareren Dr. Jonathan Samet, en ledende skikkelse i anti-tobaks lobbyen, som idag er en magtfuld mand i amerikansk Public Health, der via sine ekspertudsagn styrer store offentlige summer til anti-tobaksformål i hele verden.

[OBS: Se 2014-artikel om Jonathan Samet: Anti-ryge eksperter var betalt af Big Pharma]

Dr. Jonathan Samet, anti-tobaks leder

I 1991 udsendte Jonathan Samet en slet skjult trussel til de forskere, der var igang med passiv røg-undersøgelserne. I en artikel med overskriften Special Communications skrev han:

” Det er svært at fastslå små risici præcist - og videnskaben finder sikkert aldrig hele sandheden om passiv rygning. Det er dog heller ikke nødvendigt at kende den fulde sandhed for at fastlægge en politik for dette nemt kontrollerbare stof. Det vil til gengæld være meget uheldigt, hvis eventuelle videnskabelige usikkerheder om passiv rygning kommer til at besværliggøre denne kontrol.”

Underforstået: Rygeforbud var public health-regimets nye, planlagte politik - og nu skulle forskerne ikke ødelægge denne plan med nul-resultater om passiv rygning - for så kunne man nemt blive udelukket fra fremtidige bevillinger.

Jonathan Samet er magtmennesket, der taler fra toppen af systemet - han er videnskabelig redaktør for Surgeon Generals rapporter, og han er formand for WHO’s kræftafdeling, IARC. Siden Samet er steget til tops i public health-systemet, er krigen imod passiv rygning blevet optrappet markant - senest er han blevet formand for WHO’s samarbejdscenter for overvågning og udvikling af tobakskontrol.

Flere uafhængige forskere sammenligner i dag Jonathan Samet’s arbejdsmetoder i anti-tobakslobbyen med de metoder, der var fremherskende i Sovjetunionen under den diktatoriske biolog Trofim Lysenko - Josef Stalin’s ven - hvis teorier om plantevækst var skyld i, at Sovjet sakkede bagud i landbrugs-kapløbet med USA efter 2. verdenskrig.

Det gælder fx. epidemiologerne Carl Phillips og James Enstrom, som anklager Jonathan Samet og anti-tobakslobbyen for at opretholde et “regime of truth” - og for afpresning og udelukkelse af skeptikerne af passiv rygning-teorien.

Jonathan Samet havde selv en dobbeltrolle ved fremstillingen af EPA-rapporten - både som forfatter og som medlem af det videnskabelige udvalg, der skulle sikre, at rapportens konklusioner var korrekte. Thomas Bliley protesterede til EPA’s administrator over, at der sad en ledende anti-tobaks aktivist i sådan en dobbeltrolle - uden resultat.

Stanton Glantz, anti-tobaks aktivist:
“Vi er på vej og
svinene er på flugt!”

Mens EPA-rapporten blev forberedt, udsendte EPA tre store dokumenter om passiv rygning til offentligheden - to af dem var brochurer til amerikanske virksomheder. I modstrid med sandheden fortalte de, at passiv rygning på arbejdspladsen var livsfarligt, og at arbejdsgiverne risikerede retssager fra de ansatte, hvis de ikke indførte rygeforbud.

Stanton Glantz, anti-tobaks aktivist: "Vi er på vej - svinene er på flugt!"

En anden forfatter - udover Jonathan Samet - til disse brochurer var den meget højtråbende anti-tobaks aktivist, Stanton Glantz fra University of California - stifter af foreningen American Nonsmokers Rights.

I 1987 gentog Glantz målet for anti-tobakslobbyen: Achieving the smoke-free society i den amerikanske Hjerteforenings blad, Circulation. Ifølge Stanton Glantz går vejen til det røgfrie samfund gennem en krig imod hovedfjenden, tobaksindustrien.

Når først den krig var vundet, der det iflg. Glantz slet ikke nødvendigt at få videnskaben til at vise livsfare ved passiv rygning. Og når først medierne havde overbevist befolkningen om dette budskab - ja, så ville flertallet ønske rygeforbud. Og sidst: Når rygeforbud var indført overalt, ville rygningen forsvinde helt, fordi folk ville stemple rygning som ”en anti-social handling” - lige efter WHO’s og Sir Godbers masterplan i 1975.

På en anti-tobakskonference i Perth, Australien i april 1990, beroligede Stanton Glantz deltagerne, der var bekymrede for, at ingen ville acceptere de svage beviser mod passiv rygning, fordi de var for tynde, (Thomas Bliley memorandum, side 10):

”Det, videnskaben skal bidrage med - udover at betale min husleje - er at legitimere den modvilje, der findes i mange folk: De kan ikke lide cigaretrøg. Det er en stærk følelsesmæssig kraft, og den skal udnyttes,” sagde Glantz og konkluderede:

”Vi er på vej, og svinene er på flugt. Jeg opfordrer jer til at fortsætte med at jagte dem overalt!”

Det er uklart, om det var rygerne eller tobaksindustrien, han hentydede til, men holdningen er til at forstå. Udtalelsen faldt på et tidspunkt, hvor Glantz medvirkede i EPA’s forberedelser til rapporten.

Thomas Bliley forsøgte flere gange at få EPA’s ledelse til at fjerne Stanton Glantz fra staben af folk, der forberedte EPA-rapporten - med henvisning til hans fanatiske holdning i tobaks-spørgsmålet. Det lykkedes ikke.-

James Repace, aktivist:
Brugt til at bevise
dødsfald i Danmark

En tredie anti-tobaks aktivist arbejdede indenfor murene i EPA. Det var James Repace, som ifølge eget udsagn var den, der overtalte EPA’s ledelse til at starte angrebet på passiv rygning. James Repace er en fanatisk anti-ryger, som i 1980 havde fået offentliggjort et meget omtalt forsøg sammen med en ven, Alfred Lowrey - som var kemiker i flåden, og som nærede et lige så stort had til tobaksrøg som Repace.

De to aktivister var medlemmer af anti-tobaksgrupperne GASP (Group Against Smoker Pollution) og Prince George’s Environmental Coalition, som forsøgte at få indført rygeforbud i deres hjemby - se deres første anti-ryger protest til Prince George’s County ved Washington DC fra 1976.

I 1978 lavede Repace, Lowrey & GASP en række målinger med massive røgmængder i små rum, som de lånte af kommunen. En af målingerne viste, at der blev genereret partikler i store mængder, når syv lokale sygeplejersker kæderøg 32 cigaretter på 49 minutter i et lille lavloftet kommunalt 35 m2 konferencelokale uden ventilation.

De udviklede på baggrund af forsøgene en kompliceret matematisk anti-tobaks ligning, som de påstod kunne forudsige, hvor mange lungekræfts-dødsfald, der ville ske pga passiv rygning i et hvilket som helst område i verden - blot ved at sætte antallet af rygere i området ind i ligningen.

Repace & Lowrey’s luftige teoretiske ligning gik verden rundt i medierne - men blev samtidig afvist som helt utroværig af videnskaben. Ligningen ender altid med nogle urealistisk høje tal for røgmængderne - mellem 10 og 100 gange højere, end når man måler røg i virkelighedens verden. Alligevel er Repace-Lowrey’s ligning ofte citeret af anti-tobakslobbyen, fordi den er god til at vise, at passiv rygning kan være skadeligt under ekstreme, teoretiske forhold - og til at resultere i høje dødstal pga. passiv rygning.

James Repace (th) på et pressemøde for indførsel af rygeforud i Hong Kong, 2005

Og det er netop Repace & Lowrey’s ligning, der er brugt til at udregne danske dødsfald ved passiv rygning i det danske Arbejdsmiljøinstituts rapport fra 2004, som kom frem til, at 47 danskere ville dø af passiv rygning på de danske arbejdspladser om året - heraf mellem 5 og 10 i den danske serveringsbranche. Uden Repace-Lowrey ligningen ville man ikke kunne finde danske dødsfald ved passiv rygning. Se rapportens kapitel 4.

Ifølge Thomas Bliley har James Repace siden 1990′erne overbevist mange statsforvaltninger om at indføre rygeforbud, bl.a. New Zealand og Hong Kong. Det er sket i EPA’s navn, sådan at omverdenen fik indtryk af, at hans målinger og hans personlige antipati imod tobaksrøg var blåstemplet af den amerikanske regering.

Thomas Bliley arbejdede hårdt på at få James Repace fjernet fra arbejdet med EPA-rapporten. Det lykkedes næsten. Repace forlod EPA i 1998 og stiftede sit eget firma, som lever af at levere vidneudsagn i retssager imod tobaksindustrien og for folk, der kan lugte naborøg i beboelseskomplekser.-

Stort pres på forskerne:
Ingen vil ses som støtte
til en “ond” industri

Thomas Bliley kritiserede også EPA’s ivrige samarbejde med medierne. Hver gang EPA havde en ny rapport eller brochure under forberedelse blev medierne kontaktet på forhånd og fodret med overdrevne skræmmehistorier om andre folks tobaksrøg.

Hele public health-sektoren fulgte ivrigt med i tilblivelsen af EPA-rapporten igennem 1990-92, med store forventninger til at rapporten skulle komme op med de definitive argumenter for totalt rygeforbud i USA. Der lå et meget stort pres på de forskere, der arbejdede med passiv rygning-undersøgelser.

For at forstå miljøet i 1992, skal man vide, at US-tobaksindustrien dengang var under beskydning i medierne, fordi de ifølge anklager fra myndighederne havde undertrykt viden om, hvor farlig tobakken var for rygerne i 1950′erne. Tobaksindustrien fremstod i medierne som ”bad guys”, der tjente penge på en livsfarlig vane. Dette gjorde livet svært for de forskere, der havde lavet undersøgelser med nul-resultater - og det var de fleste - ingen ønskede at blive set som støtte til en ”ond industri”.

Mens EPA-rapporten blev forberedt i 1992, blev den på det tidspunkt største befolkningsundersøgelse af passiv rygning i USA netop færdiggjort af Professor Brownson fra Missouri Department of Health. Hans undersøgelse viste sammenhæng på præcis nul. I artiklen om undersøgelsen fremgår dette - helt i overensstemmelse med tallene:

There was no lung cancer risk associated with passive smoke exposure in the workplace”.

Alligevel fremgår den komplet modsatte påstand i undersøgelsens konklusion - for der står:

“Our study and others suggest a small but consistent elevation in the risk of lung cancer from passive smoking. Comprehensive actions to limit smoking in public places and worksites are well advised.”

Eksemplet er kun ét af mange i andre passiv rygning-undersøgelser. De konkrete tal viser ingen sammenhæng mellem sygdom og passiv rygning, men i undersøgelsernes ”abstracts” - sammendraget, som er det eneste politikere og mediefolk læser - dér fremgår det, at det er meget vigtigt, at regeringerne indfører rygeforbud overalt.

Public health leder indrømmer:
“Ja, passiv rygning er
en rådden videnskab, men … “

Alvan Feinstein - tidl. epidemiolog: Anti-tobaks "evangelisme"

Verdens dengang førende epidemiolog, den nu afdøde professor Alvan Feinstein fra Yale University kaldte dette fænomen for ”anti-tobaks evangelismen” indenfor public health-sektoren, og citerede en public health-leder, som privat havde indrømmet dette overfor ham:

”Ja, passiv rygning er en rådden videnskab - men den kan hjælpe os med at få et røgfrit samfund.”

Feinstein rejste hård kritik af lemminge-miljøet i Public Health-sektoren omkring passiv røg-undersøgelserne i en artikel: Critique - Justice, Science and the “Bad Guys”:

”I den aktuelle opblussen i anti-tobaks evangelisme, hvilke unge forskere vil da risikere deres karriere, og hvilke ældre forskere vil risikere deres omdømme - ved at offentliggøre noget, der kan opfattes som støtte til “the bad guys” fra tobaksindustrien?”, spurgte Feinstein, og:

”Hvilket statsligt departement vil finansiere en undersøgelse, som truer den etablerede anti-tobaks doktrin, foreslået af en person - en åbenbart sindsforvirret skeptiker - der ønsker at lave en neutral, objektiv undersøgelse?”

Da Brownsons nul-undersøgelse blev klar, to måneder før EPA-rapporten skulle være færdig, udløste det stor panik på EPA. Man skyndte sig herefter at færdiggøre rapporten og udsende den - uden at medtage Brownson-undersøgelsen. Thomas Bliley tordnede ved høringen i kongressen:

”Hvis EPA havde taget Brownsons undersøgelse med, havde deres meta-analyse ikke kunnet bevise øget risiko ved passiv rygning overhovedet. Hr. Formand - denne form for adfærd betyder i min optik, at vi må være meget forsigtige med at give videnskabelige rapporter fra EPA lov til at drive politiske beslutninger.”

Om EPA-rapportens “cherry-picking” skrev Alvan Feinstein:

”I undersøgelserne af passiv rygning er de forskellige resultater modstridende. Nogle går i positiv retning - andre i negativ.  Dette ubekvemme svigt i bevismaterialet, så det ikke kan leve op til de videnskabelige krav for årsagssammenhæng, har dog ikke forhindret mange årsagsbeskyldninger. Man har simpelthen ignoreret de ubekvemme resultater og fremhævet dem, der er “hjælpsomme”.

Ekspert: “Forkasteligt
at regeringer siger
passiv rygning er dødelig …”

Dr. Geoffrey Kabat: Risiko ved passiv rygning ubetydelig

Der er siden 1993 skrevet flere kritiske bøger og mange artikler om EPA-rapporten, som splitter indholdet ad og erklærer rapportens konklusioner ugyldige. I 2008 udkom bogen, Hyping Health Risks af cancer epidemiologen, Geoffrey Kabat, som selv sad i det videnskabelige udvalg (Science Advisory Board, SAB), der skulle sikre, at EPA-rapportens indhold var videnskabsligt korrekt.

Kabat skriver i bogen, at han og en række kolleger rejste stærk og omfattende kritik af udkastet til rapporten, som imidlertid blev udeladt af EPA i den færdige version. Andre kolleger sagde ingenting, for ikke at gøre sig uvenner med EPA. Et eksempel nævnes i en anmeldelse af bogen.

Kabat forklarer, at det under arbejdet i udvalget gik op for de uafhængige forskere, at EPA allerede fra start i 1989 havde besluttet sig for, at rapporten skulle klassificere passiv rygning som et “Gruppe A carcinogen”. Denne klassifikation var meningen med at lave rapporten, skriver Kabat - for på den måde at retfærdiggøre et stykke politik: Indførslen af rygeforbud.

“In a sense, everything else was just window dressing,” skriver Geoffrey Kabat.

Han citerer fra egne interviews med en håndfuld af verdens mest indsigtsfulde eksperter på området, som alle mener, at passiv rygning ikke kan klassificeres som et kræftfremkaldende stof - og at risikoen ved passiv rygning er så ubetydelig lille, at den ikke kan måles troværdigt af den epidemiologiske videnskab.

Kabat anser det også for helt usandsynligt, at passiv rygning skulle have kostet lungekræft-dødsfald, bl.a. fordi antallet af ikke-rygere med lungekræft har ligget fast på ca. 12 ud af 100.000 tilfælde hvert år siden 1959, mens passiv rygning er reduceret til en trediedel siden da.

Han kritiserer endvidere public health-sektoren for at undertrykke den viden, man har om røg-dosis i informationerne til offentligheden: Det er demonstreret mange gange, at passiv-rygere gennemsnitligt udsættes for ca. 1.000 gange mindre røg end rygere gør. Når rygernes indtag af cigaretrøg tages i betragtning, kommer røg-indtaget af passiv-rygere langt ned under den målbare bagatelgrænse.

”Det, der er forkasteligt er, at alle store regeringsrapporter, sundhedsrapporter og websites bærer en meddelelse om, at passiv rygning er årsag til dødelige sygdomme. Kun meget få videnskabsfolk tror på dette,” skriver Kabat i bogen.

————————————

Links:

Anmeldelse af Geoffrey Kabat: Hyping Health Risks, Spiked

Science and secondhand smoke, The Skeptic

Passive smoking: How great a hazard?, Consumer’s Research, 1991

Pseudoscience Going Up in Smoke, Washington Times, 1998

The social construction of a health menace, Bernhardt Lieberman

Rampant Antismoking Signifies Grave Danger: Materialism Out of Control, Di Pierri, 2003

—–

EPA-rapporten: Respiratory Health Effects of Passive Smoking: Lung Cancer and Other Disorders

EPA, special report, Tobacco Control 1993;2:71-79

Osteen-dommen: FLUE-CURED TOBACCO COOP v/ US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1998

Se Thomas Bliley’s memorandum - se det i dansk oversættelse

Se også 180grader.dk: Socialistisk WHO-masterplan fra 1975: Lad os gøre passiv rygning “farligt”

————————————

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

65 kommentarer til Sådan gjorde vi passiv rygning “farligt”

Langki
10. november, 2009

Lidt mere WHO-skræk.

What swine flu reveals about the culture of fear
Essay: As health officials tell us ‘all of humanity is under threat’, Frank Furedi provides a guide to today’s various species of scaremonger.
Frank Furedi

When Margaret Chan, head of the World Heath Organisation, raised the pandemic threat alert from four to five in response to the swine flu outbreak, she had no qualms about using the language of fear. ‘All of humanity is under threat’, she declared.

When, in the future, historians look back on this performance of fear, and on the swine flu panic more broadly, they will surely ask themselves: was Chan speaking as a public health official or as a moral entrepreneur? It is striking that Chan, like most fear entrepreneurs, does not perceive her behaviour as being in any way illegitimate or unduly alarmist. Indeed, she, like other fearmongers, qualified her warning with a reassuring statement: ‘Don’t panic.’

This combination of fear-promotion with the rhetoric of reassurance is a key aspect of the modern-day narrative of fear. Consider Chan’s warning that WHO is likely to raise its flu alert to the top of its six-point scale and declare a pandemic. This time she did not talk about the threat to ‘all of humanity’ and the danger of human extinction. ‘Level six does not mean, in any way, that we are facing the end of the world’, she said, before noting that ‘it is important to make this clear because [otherwise], when we announce level six, it will cause unnecessary panic’.

http://www.spiked-online.com/index.php?/site/article/6633/

[...] Læs hele artiklen:

Langki
11. november, 2009

Tobakk og helseskader – holder forskningen mål?

• -av Ivar Sønbø Kristiansen, institut for sundhedstjenesteforskning – sundhedsøkonomi, syddansk universitet, odense.

Publikasjonbias?

Det er vel kjent at det er lettere å få publisert noen typer resultater enn andre. En norsk forskergruppe fant at røykende gravide hadde lavere risiko for preeklampsi enn ikke-røykende i en stor studie. De hadde problemer med å få resultatene publisert og ble møtt med aggresjon når de presenterte dem på kongresser.

http://www.uib.no/isf/utposten/2001nr4/utp01405.htm

Ikke-ryger
15. november, 2009

Og I bliver ved med at fremhæve at dem som har lavet rapporter som viser at passiv rygning er betalt at anti-tobak folk.
Hvorfor nævner I så ikke at dem som laver det modsatte er professore som er på tobaksindustriens lønningslister ?
.
Her er lidt mere til din gravsten om Irland:
http://epn.dk/brancher/finans/bank/article1886110.ece
.
Men igen kan det vel reddes, hvis folk får lov til at ryge ? Rygning kan redde alt, undtagen sygdome og økonomi.
.
Hvis rygerne gav overskud på statskassen, hvorfor giver man så gratis rygestopkurser fra staten ?
Det var iøvrigt det mange rygere bad om. Nu har de fået det, hvad er undskyldningen så denne gang ?

smockr
16. november, 2009

klaus k, tak for endnu et fantastisk stykke arbejde/research!

i mine øjne er du danmarks nr.1 anti-anti-tobaks forsker :)

også dejligt at se dig være aktiv hos snowdon, davis m.fl :)

—–

langki, desværre ikke noget nyt - tjek f.eks. hvordan jefrey/kabat har fået smadret deres karriere pga. samme. det lugter langt væk og fik mig ind på sporet for sådan ca 6 år siden.

tjek iøvrigt også svineinfluenza linket jeg giver til ikke-ryger nedenfor ;)

——

ikke-ryger, du vrøvler. hvad vi ser fra anti-siden er stigende mængder af (demonstrerbart!) useriøs ‘forskning’ sponseret af medicinal- og/eller anti-tobaksindustrien.

du kan læse lidt om fordrejede tal her:
http://junkscience.com/JSJ_Course/jsjudocourse/1.html

eller læse om epidemiologi f.eks på wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiology

dine forestillinger om big-tobacco er forældede, såvel som dine ad nauseam ad hominem angreb. luk øjnene op og følg pengene! big-medicine har overgået det hedengangne big-tobacco’s svinestreger med adskillige længder. det seneste (dugfriske) eksempel kan du læse om her:

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/11/16/032604.htm?rss=true

hvorfor undrer den slags mig ikke? hmmm… et uhelligt ægteskab mellem who og medicinalindustrien i 1999 måske?

http://www.who.int/inf-pr-1999/en/pr99-04.html

tjek lige hvor mange penge der blev tjent på NRT produkter efterfølgende. jeg skulle hilse og sige at det ikke er småpenge ;)

du kan læse lidt om det her:
http://www.forces.org/evidence/pharma/index.htm

mens du er igang kan du også lige tjekke hvad WHO får for sine serviceydelser.

og hvem der iøvrigt bilateralt trækker i anti-tobaks-trådene hhv i EU og medlemslandende.

klaus har skrevet masser om irland. hvis jeg husker rigtigt også om det sjove forhold at beværtningsindustrien lider på trods af krisen (det modsatte plejer at gøre sig gældende). så ja, giv folk lov til at ryge på værtshusene igen. ikke-rygerne har åbenbart ikke været så gode til at holde dem i live (på trods af løfter om det modsatte), hvad tallene fra irland, england, eu, usa tydeligt demonstrerer.

selvfølgelig kan rygning redde alt! også sygdomme og økonomi. ;) hvorfor tror du staten ikke bare forbyder rygning? (follow the money) hvorfor tror du staten vægrer sig ved at sætte prisen op? (follow the money) prøv at følge med i hvor mange penge div. hovmodige regeringer rundt omkring går glip af.

rygerne giver overskud på statskassen. vi burde have medaljer for at tåle det skattetryk vi ligger under for. læs op på hvad staten får ind og hvad staten bruger på sundhed. hint: jeg har i al fald betalt for din sundhed og mere til. og når danmark nu begynder at gå i front for de lande der nægter visse rygere behandling (google ryger+nægtet+operation) er vi på vej henimod at vi betaler for alle andre end os selv. (var der nogen der sagde lægeløfte iøvrigt?) hvad rygestopkurser angår har staten forpligtet sig til en række anti-tobaksmæssige tiltag jvfr bilaterale anti-tobakstråde ovfr. så det er jo ikke så mærkeligt.

-hvad var det vi bad om, hvad for en undskyldning???

det jeg beder om, er sandheden. sandheden om hvorfor jeg skal stigmatiseres, lovgives imod, propaganderes imod, nægtes lægehjælp, nægtes arbejde, og snart også hus, hjem og børn. lad mig fortælle dig noget: det er ikke det der kommer ud af munden på frelste/hjernevaskede ikke-rygere.

undskyldningen skal vist komme fra jeres kant.

Langki
16. november, 2009

Oh, den medicinalindustri og dens tømning af statskassen !

Stærk lobby bag beslutning om vaccination
Offentliggjort 16.11.09 kl. 07:51

Flere af WHO’s influenzarådgivere, der var med til at anbefale massevaccination, er betalt af medicinalindustrien.

….

Ordrer for milliarder
Investeringsbanken JP Morgan vurderer, at medicinalindustrien i år vil modtage vaccineordrer for op imod 55 milliarder kroner.

http://jp.dk/udland/article1886713.ece

Ikke-ryger
17. november, 2009

Endnu en gang intetsigende links, men hvor er dem som siger hvor skadeligt rygning er ? I forholder Jer ikke til skadevirkningerne på Jer selv og omgivelserne.
.
Du skriver også at tobaksindustrien har tabt i forhold til medicinalindustrien. Altså vil du indrømme at tobaksindustrien førte dig bag lyset da du startede med at ryge. De lovede dig et bedre liv, bedre venner og styr på tilværelsen. Sådan var reklamerne jo.
At det så ikke forholder sig sådan, men at rygerne lever i den drømmetilværelse, tjaaa, det er jo lidt synd.
.
Angreb ? Prøv lige at læs det som kommer ovre fra Jeres side og sig igen at der ikke er personlige angreb. I er sku langt ude.
.
Prøv selv at vågn op. Hvem tror du laver de kemikalier som er i tobakken, dem som folk bliver syge af ? Brian og Mohammed nede i garagen ? Eller medicinal industrien ? Hvad tror du medicinalindustrien vil tjene flest penge på. En syg ryger som skal havde en speciel medicin som der er patent på eller en gang nikotintyggegummi ? Hvis I rygere er så stærke, så skal I jo ikke bruge tyggegummien, men I skal bruge medicin til at overleve, når det går galt. Så hvem skal tænke ?
.
Jo, KK skriver en masse ævl om at det er rygeforbudet som har skylden for at der ikke bliver solgt så mange øl. Men hvorfor sælger butikkerne så ikke flere øl ? Folk kan jo sidde der hjemme og invitere venner ?
Men en grund kunne være denne:
http://ekstrabladet.dk/kup/forbrug/article1242074.ece
Læs det som Tore S skriver.
.
Desuden så er det kommet frem at unge har mistet 30% af deres lommepenge. Værst er det gået ud over drengene, det er som bekendt dem som ligger flest penge i baren.
.
Grunden til at man ikke bare forbyder rygning, er nok mest at det så ville gå galt. Til gengæld, så går det nu den rigtige vej. Flere og flere indser at rygning er en pest. Det eneste der ikke må ske, er det som er sket i Irland. Men at tænke sig, at de vil ryge hvad som helst, uden at vide hvad der er i. Ville du købe medicin på nettet ?
.
Jo, du skulle have en medalje for at tro på at det er rygerne som giver et stort overskud til statskassen.
Men du kan også få en for at tro at regeringen ikke kan få danmark til at fungere uden de penge.
Jeg ville gerne se et forsikringsselskab for rygere med en lav premie. Undre mig over hvorfor KL og KK og de andre ikke for længst har lavet et sådan, der må jo være mange penge i det, da rygerne jo aldrig fejler noget. De andre forsikringsselskaber har jo også en større risiko ved unge bilister under 22 år, nu er rygerne kommet i samme båd. Og du spørger om hvorfor ?
.
Mange ryger sagde at de ville havde gratis rygestop-kurser, for at stoppe. Det har de fået nu - hvad vil de nu bruge som undskyldning ?
.
Jeg ved godt at KK køre på en tangent, men der stod jo mere i den rapport som de har lavet forbudet efter.
.
Grunden til at du må gå fra hus og hjem, du kunne spare nogle penge på at stoppe med at ryge. Og dem som drak på arbejdet før i tiden, kunne vælge at stoppe eller blive hjemme. Skulle vi så også græde over at de ikke ville blive ædru ? og måtte gå fra hus og hjem. Indse problemet.
.
At I betaler for alle andre også, hvad tror du at rygning koster af følgesygdomme - ja, dem som du ikke vil åbne dine øjne og så på. I din blindhed til det bavl som tobaksindustrien fastholder dig i.
Hvorfor tror du at de betaler den ene rapport efter den anden ? Reklame og propaganda, og du betaler gladeligt.
.
Hvis en overvægtig med dårlig hofte, først skal tabe sig for at få en ny hofte, så er det vel også rimeligt at en kræftramt ryger skal stoppe med at ryge, for at blive opereret.
.
Vi ikke-rygere har ikke noget at undskylde. Vi har fundet os i at sidde i Jeres affald i mange år. Nu ser det ud til at det stopper. Du har for store tanker om Jer rygere. Og så kalder du mig hjernevasket.
.
Omkring vaccinen, så er det da lidt problematisk. Men hvis der ingen døde er blandt dem som fik vaccinen, så har de jo handlet rigtigt. Eller ville folk jo bare være så bagkloge og sige at de viste bedre. Men hvad har vaccine med rygning at gøre ?

Langki
18. november, 2009

Proportioner !

” … i den hvidbog, der blev udgivet lige før jul, kunne man læse, at tre cigaretter, der ryger sig selv, giver en partikelkoncentration, der er mere end ti gange så stor, som hvis man lader en dieselmotor køre i tomgang i en halv time. Det synes jeg er et meget fint billede på, at det her ikke bare er noget, man skal tage helt let på. Vi støtter stort set et totalt forbud alle steder. Det gælder f.eks. på alle serveringssteder.” - Det Radikale Venstre under Folketingets 1. behandling af rygeloven, 4. april 2006

Ingen mirakelkure mod vej-larm i 700.000 boliger

Problemet med vejstøj er så overvældende, at dets omfang i sig selv nærmest lammer og forhindrer myndigheder, organisationer og boligejere i at tage et initiativer, der kan mindske larmen.

Det siger en ny rapport fra Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet, der prøver at løse op for problemknuden ved at være et idekatalog.

Men først erkendelsen af problemet: 700.000 boliger i Danmark er i dag plaget af støj fra veje i en grad, så det truer beboernes sundhed. Det er 200.000 flere boliger, end en kortlægning fra 1991 viste.

http://ing.dk/artikel/60010-ingen-mirakelkure-mod-vej-larm-i-700000-boliger

smockr
19. november, 2009

ikke-ryger, du glemte vist at læse hvad jeg skrev omkring anti-tobaks industriens demonstrerbart fejlagtige påstande. det er ikke nødvendigt at henvise til links der viser hvor ’skadeligt’ rygning er, dét får vi tudet ørerne fulde af konstant (for vores egne penge). sjovt sammenfald iøvrigt mellem hvad i synes er en selvindlysende sandhed og mængden af energi/kr/$ i bruger på at propagandere for den. hvis du havde fulgt mine “intetsigende links” ville du måske forstå, hvorfor jeg mener det meste af jeres forskning lugter. som det er, fremstår dit forsøg på at refutere i bedste fald som arrogant og enøjet, i værste fald som et bevidst forsøg på at latterliggøre mine oplysninger.
-
hvad skadevirkninger angår, lever vi så vidt jeg ved i en retstilstand hvor man er uskyldig til det modsatte er bevist. det er et enkelt princip, som selv den mest bornerte vel må tilslutte sig. sjovt nok gør det samme sig gældende for videnskaben, filosofi etc; det er nemlig praktisk talt umuligt at bevise at noget *ikke* er tilfældet. direkte/indirekte at afkræve et sådant afslører med andre ord enten ens ignorance eller ens agenda ;)
-
selv om det glæder mig at du erkender at det drejer sig om en kamp om nikotinmarkedet skriver jeg intetsteds at tobaksindustrien har ‘tabt’ i forhold til medicinindustrien. lad venligst være med at skyde mig ord i munden. det eneste jeg antydede var at tobaksindustrien har ladet sig binde på hånd og mund i en sådan grad, at de ikke må udtale sig til offentligheden omkring *noget* *som* *helst*. forbudet er så omfattende, at de pt. har anlagt sag mod den amerikanske stat pga. brud på ytringsfriheden.
-
tobaksindustrien har med andre ord ikke ført mig bag lyset da jeg startede med at ryge. tobaksindustrien har ikke lovet mig noget som helst. jeg begyndte at ryge ret sent, og troede faktisk meget mere på anti-tobaks-industriens løgne da end jeg gør nu. (jeg er jo også blevet klogere) Jeg prøvede et lovligt produkt som gav mig en virkning jeg kunne lide, og længere er den historie ikke.
-
hvad reklamer angår synes jeg det er sjovt at du skulle bringe dem på bane, især med henblik på den seneste omstridte propagandakampagne fra sundhedsstyrelsen. hvis du iøvrigt skulle føle dig stødt på manchetterne omkring min brug af ordet ‘propaganda’ vil jeg opfordre dig til at læse op på definitionen, kampagnen falder smukt ind under kategorien. det samme kan siges om dødsreklamerne på vores cigaretpakker - hvem er det egentlig de henvender sig til?
-
her får du et intetsigende link til et andet (lige så omstridt) stykke propaganda:
http://www.youtube.com/watch?v=56L6pdeRpq0&feature=player_embedded
…snak lige om stigmatisering af rygere.
-
hvem er det iøvrigt der lover os et ‘bedre’ liv pt? hvordan var det lige at reklamer var? *hvem* er det der lever i en drømmetilværelse???
-
hvad personlige angreb angår, prøver jeg at hæve mig over den slags, såvel som andre sofistiske tiltag, vel vidende at det i sidste instans vil pege tilbage på mig selv og det jeg siger. Til gengæld ser jeg masser af den slags fra den anden side - faktisk i en symptomatisk grad der for mig indikerer en propagandapåvirkning. Heftige følelsesladede udbrud, vendinger, og angreb - altid uden substantielt indhold. klasseeksempler på propagandaens væsentligste formål: at påvirke folks følelser uden at oplyse.
-
mht “langt ude” er dit personlige angreb taget ad notam.
-
mht “de kemikalier der er i tobakken” som “folk bliver syge af” ser jeg dig gerne bevise/underbygge din påstand. du synes at læne dig op af det velkendte anti-ryger “nultolerance” argument som enhver toxikolog med respekt for sig selv vil rive sig i håret over. han véd nemlig godt at det er dosen der er afgørende. iøvrigt tror jeg det må være en fortalelse fra din side af når du taler om ‘kemikalier’. der er tale om diverse stoffer, og mængden af dem er så små at en homeopat højst sandsynlig ikke ville værdige dem et blik. du opfordres til at læse om homeopati - det *kunne* jo være vi faktisk blev sundere af at ryge ;)
-
hvad jeg tror medicinalindustrien vil tjene mest penge på er ikke af betydning her. jeg er ikke økonomisk guru. men jeg kan se sammenhænge mellem indførelse af tobaksforbud og salget af (iøvrigt virkningsløse) NRT produkter. (NRT=nicotine replacement therapy) En syg ryger skal bruge samme medicin som en syg ikke-ryger. jeg er udemærket klar over forsøget på at rubricere alle rygerens sygdomme som ‘ryger-relaterede’ - det ser jo godt ud i statistikkerne - men ikke desto mindre forholder det sig altså sådan. Nikotin tyggegummi er iøvrigt et patenteret NRT produkt, som gør selve kampen om nikotinmarkedet muligt.
-
endnu et ad hominem forsøg taget til note, plus et appelleren-til-frygt forsøg. jeg citerer: “Hvis I rygere er så stærke, så skal I jo ikke bruge tyggegummien, men I skal bruge medicin til at overleve, når det går galt.”

-
jeg mener ikke at have sagt at rygere er stærke, selv om jeg faktisk mener at nikotinen giver det ekstra lile plus. folk der skal bruge tyggegummi er folk der enten er bukket under for det massive propaganda pres, det massive gruppepres fra de andre propaganda ofre, eller begge dele. som tilsigtet. ikke-rygere skal iøvrigt også bruge medicin for at overleve når det kommer så vidt. du behøver ikke at opfordre mig til at tænke. jeg gør det hele tiden.
-
uanset hvor meget du griser KK’s “ævl” til (meget sagligt må jeg sige) er jeg stadig tilbøjelig til at give ham ret. Data fra udlandet underbygger påstanden. Mht. butikkernes ølsalg må jeg blive dig svar skyldig, selv om det er min opfattelse at de faktisk sælger flere øl. folk sidder også hjemme og inviterer venner, men hvad du mangler at indse er at propagandaen og forbuddet også rammer ikke-rygere. det har nemlig været med til at drive en kile mellem rygerne og deres ellers tolerante ikke-fanatiske ikke-ryger venner. hvor man før kunne gå ud sammen, kan man nu kun mødes hos rygerne.
-
jeg har fulgt dit EB link og selv EB/Horesta forsøger at tørre det af ppå krisen er der alligevel et hint: høje priser og entre blev nævnt. i mine øjne ser det ud som om branchen forsøger at indrive deres manglende indtægter ad den vej, og bliver straffet prompte af kundernes. som allerede nævnt skulle økonomiske kriser jo generelt få folk til at feste (trøste) mere, så EB/Horesta’s argument holder ikke per se.
-
jeg er glad for at du giver mig ret at det vil gå galt hvis man forbyder rygning, det er også det jeg skriver :p til gengæld mener jeg absolut ikke det går den rigtige vej. Der er *absolut ikke* flere og flere der ‘indser’ (tjek de lande hvor forbud er indført) og jeg har mine tvivl om dem der ‘indser’ i virkeligheden ikke bare ligger under for den massive propagandapåvirkning og hele mediecirkusset. det er ikke “at gå den rigtige vej” at pådutte folk fejlagtig info, uanset hvor god grunden end måtte være. straffen/omkostningerne når sandheden kommer for dagen vil være enorme. forestil dig et samfund der har mistet al tillid til læger, forskere, videnskabsmænd, politikere - med de seneste skandaler er vi allerede godt på vej.
-
jeg ved ikke hvad du snakker om mht irerne der ryger på hvad som helst. mht at købe medicin på nettet kan jeg svare ja, nu e-cigaretten’s nikotin ampuller vha lidt behændig lobbyisme fra you-know-who er blevet kategoriseret som medicin og som følge deraf ikke kan sælges uden videre i dk. ikke noget vi ikke var forberedt på, vi har jo set det ske i udlandet også - anti-tobaksindustrien og anti-rygere der i kor harcelerer over et cigaretlignende produkt som medicinalindustrien *ikke* har patent på. det er sgu’ da næsten for transparent.
-
mht medalje for “at tro” har jeg faktisk gjort mit hjemmearbejde i sin tid, og det forholder sig som jeg siger. enhver opfordres til at gøre det samme.
-
mht medalje 2: hvorfor forbyder de så ikke bare? hvorfor sætter de ikke bare prisen op?? kom nu! lad os sætte prisen op til 70kr pr pakke! jeg udfordrer jer! …og se mig sidde på færgen til tyskland/polen og hente mine smøger der. eller vente på at sortbørshajerne får gang i dørsalget som i irland - fedt at få billige smøger til døren og se staten få et økonomisk vink med en vognstang. ;)
-
ad forsikringsselskaber: de flår sgu’da deres kunder hvor de kan, det har de altid gjort, det er det de lever af. at sætte præmien op for rygere er bare at hoppe med på vognen. (og vi vil huske)
-
ad KK’s tangent: ad hominem udtryk taget til note. KK har lov til at gå op i lige hvad han har lyst til. hvis du har lyst til at bo i et totalitært samfund uden ytringsfrihed, så værsgo og rejs. det er vist den officielle holdning endnu.
-
mere specifikt har han faktisk fat i en nerve: det er korrekt at der stod mere i den rapport, men det var ikke dét det handlede om. det handlede om at dette fejlagtige forsøg blev præsenteret for folketinget som korrekt *vel vidende* at det ikke var det. *og* at *netop* dette forsøg blev taget frem i debatten (værsgo at besæge folketingets hjemmeside) og brugt som god grund. Det er da en skandale uden lige. hvorfor har vi ikke set det i nyhedscirkusset endnu?
-
med hensyn til hvidbogen består den jo af et tilsyneladende overvældende overbevisende materiale. sjovt nok finder vi ikke nogen af de (var det 50+?) undersøgelser der ikke kan finde nogen sammehæng mellem den såkaldte passive rygning og lungekræft. min første tilfældige stikprøve (ja jeg har begrænsede ressourcer) bestod af en undersøgelse der var baseret fra data fra ca 10 andre undersøgelser. min første tilfældige stikprøve af en af dém var en undersøgelse hvis konklusion var *junk*. jvfr. almindelig epidemiologisk consensus. hvor stor er sandsynligheden lige for det?
-
grunden til at jeg må gå fra hus og hjem er at det ender med at blive forbudt dér også. og mine børn vil blive tvangsfjernede fordi de får “trediehåndsrøg” på sig… nå nej, det snakker vi ikke så meget om mere, der blev anti-buen vist spændt for hårdt.
-
du har ikke demonstreret 2.hånds rygningens følgsygdomme for mig endnu. derfor vægrer jeg mig stadig ved at skulle betale mere i skat/afgift end jer andre. glad ved at se at du pludselig alligevel erkender vores bidrag til statskassen… ;)
-
tobaksindustrien fastholder mig ikke i noget som helst mere end så mange andre industrier. det der pisser mig af er at *jeg* som ryger skal være prügelknabe for resten af samfundet *og* betale for det - og det på grund af det tvivlsomste af grundlag.
-
tobaksindustrien betaler ikke den ene rapport efter den anden, eftersom alt hvad der på mindst mulige vis kan associeres med dem skydes ned for fode. du må vist tænke på big-pharma. “…og du betaler gladeligt” -you got that right, om end ikke gladeligt.
-
mht dårlig hofte: dårlig hofte skal ikke tabe sige for at få ny hofte, dårlig hofte skal holde op med at ryge for at få ny hofte. lad mig stave et ord for dig: L-Æ-G-E-L-Ø-F-T-E. slå det op. visse læger har det åbenbart let med at afskrive højtidelige løfter. en skam at lægeløftet ikke er juridisk bindende.
-
mht. at sidde i vores affald i mange år: glad for at se så vægtigt et argument. nogle gange skulle man tro at lovgivningen, propagandakampagnerne, etc bare er lavet for at beskytte sarte nyplatonikeres næsebor. mht til at ‘det’ stopper, synes det for mig snarere at i er ved at tabe moment, og vi er ved at få det. mht til for store tanker om rygere: ikke nødvendigvis. men min tiltro til ikke-rygere kan efterhånden ligge på et meget lille sted. jeg kaldte iøvrigt ikke dig hjernevasket, men henviste til frelste/hjernevaskede ikke-ryger fanatikere. -ked af det hvis du kunnne genkende dig selv. ;)
-
problematisk vaccine, are you kidding??! får det slet ikke nogle klokker til at ringe i dit hoved at der er en medicin-mand der fortæller WHO (iøvrigt sponseret af big-pharma) at en epidemi er på vej, hvorefter WHO går ud og fortæller verden at en epidemi er på vej. hvorefter *hele planeten* går hen og køber medicinmandens firma’s vacciner?? tillige helt uhørt *uden garanti*? du træner da vist til en smøg :p

hvis ingen døde: ja, hvis det virkeligt var en farlig epidemi. læs lige på lektien igen. (eller læs ovenstående)

mht hvad vaccine har med rygning at gøre: læs lige ovenstående igen. der synes at være en yderst uheldig interessekonflikt mellem WHO, og visse af WHO’s sponsorer. som den nyhed jeg linkede til med al tydelighed viste. den var så hot at vi kunne se den i DR. hollands regering holder krisemøde om det. og jeg og andre rygere synes ligesom vi har set det før. skal jeg gentage mig selv og sige hvem der er drivkaften bag EU’s rygepolitik? og det organ (hvis navn jeg lige har glemt) der bilateralt dikterer de individuelle landes rygepolitik? (de har jo skrevet under) hint: et internationalt, ikke parlamentarisk, ikke folkevalgt organ bla. sponseret af medicinal industrien hvis navn er på 3 bogstaver.

-nu trænger jeg sgu til en smøg.

smockr
19. november, 2009

btw who’s ikke-ryger traktat: FCTC, organet der overvåger COP.

sjovt nok fik frank davis lige lyst til at skrive om det også:

http://frank-davis.livejournal.com/35326.html

Langki
19. november, 2009

Booze Is Bad !

In Lecture Hall B5 of King’s College London, Professor Nutt and an audience of around 400 scientists, journalists, students and dope lobbyists partook in a booze-bashing fest that will have had John Stuart Mill – that great critic of killjoy Prohibitionists – spinning in his grave.

This is why, in the wake of the Nutt affair, both the temperance movement and the pro-dope lobby have had a new lease of life and have won implicit backing from respectable scientists, politicians and the serious media – because the authoritarian message of both campaign groups, and of the Nutt bandwagon itself, is the same: Booze Is Bad. These people instinctively hate alcohol and love dope because alcohol tends to be consumed in a social group and it makes us cocky, happy, arrogant, sexually charged, up for all sorts of larks, including, it is true, the odd row or punch-up; cannabis, by contrast, tends to be smoked alone (it’s certainly an alienating experience), is generally consumed at home, and leads to little more than the consumption of Wotsits and rubbish films from the 1960s. They hate the way alcohol helps to loosen us up and reveal our inner swagger; they love the way dope makes us fall asleep. They hate the fact that working men and women enjoy booze; they love the fact that cannabis is a largely middle-class pursuit. Anyone interested in real freedom today should stand up to The Man, that joint-smoking, anti-working class, drink-demonising, like, total loser of modern debate.

http://www.spiked-online.com/index.php/site/printable/7701/

Langki
20. november, 2009

Mulighederne for indgreb overfor nydelser er endeløse.Venstres sundhedsordfører Preben Rudiengaard, indrømmer ligefrem at man ønsker at gentage kampagnen mod tobak, bare med alkohol, idet han siger at: Danskerne bliver lige så syge af at drikke for meget som af at ryge. Når man har mærker på cigaretter, kan man lige så godt have det på spiritus også.?

Ikke-ryger
21. november, 2009

Jeg ser ikke nogen fejlagtige påstande. Rygning og passiv rygning er skadeligt.
Om ikke andet, så er passiv rygning lige så psykisk nedbrydende som den påstand KK har om at rygerne bliver psykisk syge, når de ikke må ryge. Det bedste bevis på at rygning er en afhængighed og ikke en nydelse. Og propaganda er det da langt fra. At fortælle hvor skadeligt det er at ryge og hvor meget det skader andre, er det propaganda?
.
At det skal bevises, jo, men det er det jo også. At rygerne så ikke vil godtage det, er jo deres fejl. Man kan se gang på gang hvor mange der dør af det. Det mener jeg er bevis nok.
AIDS er ikke farligt. Der er endnu ikke nogen der er døde af HIV. Alle er døde af lungebetændelse.
Jeg vil gerne se hvad der vil ske i retten, hvis en hiv-smittet sagde det hvis han blev dømt for at havde dyrket ubeskyttet sex.
.
Det der er problemet ved at bevise det, er netop at man ikke kan gøre det som Hitler havde gang i.
Man skal isolere mennesker fra fødslen og det må man ikke. Og selvom at man fik beviset, så ville rygerne ikke godtage det. Det er deres afhængighed for stærk til.
.
Måske har tobaksindustrien tabt over for ytringsfriheden. Men mennesket har tabt overfor afhængigheden.
.
Det produkt har givet dig en virkning du kunne lide? Altså en ”frihed” i en afhængighed.
.
Altså mener så stadigt at propaganda er at fortælle hvad der kan ske og hvad der sker i de fleste tilfælde. De ting der bliver vist, kommer altså ikke over en formiddag. Men over ca. 20 år.
.
Måske lever ikke-rygerne i en drømmetilværelse, når de tror at man kan snakke dybt afhængige mennesker ud af deres afhængighed. Men dem som er kommet om på den anden side og har holdt sig det i over et år. Vil ikke tilbage og leve i tvang.
.
Man kan se at du ”prøver” at holde dig fra personlige angreb.
Men du prøver åbenbart ikke godt nok.
Desuden så oplyser de jo godt nok i disse film. Overdrivelse fremmer forståelsen, men I vender bare ryggen til, som om at intet var hent.
.
Ja, det er kemikalier som laver disse stoffer, derfor kemikalier. Og du ved udmærket godt hvad der er i cigaretter, ellers er der mange links på nettet. Og små mængder, jo, måske, men tyve smøger om dagen, er ikke små mængder. Ej heller at opholde sig i et lokale hvor der bliver røget 200 smøger på en aften. Man bliver heller ikke fuld af en enkelt øl, men 20 gør man. Til gengæld bliver man ikke fuld af at sidde i et lokale hvor der bliver drukket 200 øl. Ja, man bliver sundere af at ryge, spise Mac D mad og drikke 3 L Cola om dagen. Ingen skal fortælle mig andet.
.
Hvis det ikke har nogen betydning for hvem medicinalindustrien tjener penge på, hvorfor bliver det så bragt op? Der er stadigt ingen der tvinger dig til at bruge disse produkter. Jeg ville faktisk mene at det ville være bedst hvis I rygere kunne stoppe uden at bruge disse produkter, men det kan I jo ikke. Det er det producenterne ved. Mange prøver dem endda flere gange. Ta’ Jer dog sammen.
Det kan da godt ske at vi skal bruge de samme produkter, men rygerne er i overtal af brugen og det er med til at fremme brugen af produkterne. Derfor tror jeg også at der er medicinalproducenter som betaler rapporter til fremmaning af rygning. Men at I angriber den industri som senere skal holde liv i jer. Kunne håbe at de stoppede med at lave disse produkter. Der er desværre for mange penge i det.
.
Måske har du ikke sagt at rygerne er stærke, men nu snakker jeg jo ikke kun til dig, og jeg tager også andre ting ind. Men I er jo ikke stærke nok.
Folk som prøver at komme ud af det, er folk som kan se tåbeligheden i at skulle ødelægge luften for sine børn og tåbeligheden i at skulle ligge og hoste de sidste år af sit liv. Måske er der nogle enkelte som føler sig presset, det der dem som vælger at sidde fast i afhængigheden af et sølle produkt.
.
Jeres links påviser… Hvad? At Frank og KK bytter links med andre folk i andre lande som er skrevet af rygere, er det et bevis?
Der er krise og som jeg har spurgt, har du hørt om nogle rygere som er blevet rigere efter rygeforbudet? Jeg har ikke, så pengene bliver forbrugt. Og det med at man ikke kan mødes. Jeg var i Århus midtby i sidste weekend, der er stadigt mange værtshuse over 40m2 som der stadigt storryges på. Så man kan stadigt mødes – hvis man vil. Men mange ikke-rygere gider det ikke.
Hvorfor tror du at man går ind nu? Fordi at folk var begyndt at hade røg, derfor var der også en opbakning fra befolkningen til at lave disse forbud. Lidt som reklamerne om spritkørsel i midt ’90.
.
Du læste ikke den sætning som var vigtigst:
”Har snakket en hel del om det med ejeren af mit lokale sted
Før i tiden kunne en 20 årig på SU uden problemer gå ned og få en kassekredit på 50k at gå i byen for.. Det kan de ikke længere…”
Og ham som brugte sin kassekredit, betaler nu tilbage. Hvor mange penge er der så at gå i byen for?
Rygerne har ikke opdaget at der er krise?
Jo, førhen drak og røg man sig ud af en krise, det har man prøvet, så nu har tiden ændret sig og man gør nye ting. Hvorfor hænge fast i en fuser?
.
Jo, det går faktisk den rigtige vej.
Hvis det ikke gør det, så forstår jeg ikke de tal og overskrifter der kommer.
Hvordan kan tobaksindustrien klage over dårlige tal, hvis der kommer flere rygere?
Og hvordan hænger det sammen, at der ikke vil komme færre rygere hvis prisen bliver sat op.
Men at der er kommet flere i Irland hvor man kan få billige illegale smøger?
Det hænger ikke sammen.
Folk ved godt at det er skadeligt at ryge, så det tror jeg ikke at der sker det store ved.
Se her ved kommunalpolitik. Folk stemmer stadigt på de fjolser som lavede fejl i den forgange periode. Så nej, det er FUD fra din side.
.
Når man køber illegale smøger, så kan man også være sikker på at mange ef dem er kopi-cigaretter.
Du ved ikke hvad der er i dem. De bliver ikke fremstillet på de originale fabrikker. Så held og lykke. At du måske vil købe nogle ting hos Matas over nettet. Det var ikke det jeg mente.
Ville du købe ved af dem som spamer din mailbox med tilbud om medicin?
Du kan regne med at det kan være de samme som fremstille disse illegale cigaretter.
.
Man kan godt sætte prisen op. Og jeg tror ikke at der ville ske det store. Rygerne er for dovne. De går bare ned i butikken og køber. Man kan se det med afgifterne på blankmedier. Et boom af folk der tager til Tyskland et stykke tid og så går det i sig selv igen. Og igen, ryg du bare de smøger.
.
Jamen så lav dog selv et forsikringsselskab, med billige Premier, hvis du mener at rygerne ikke udgør en risiko. Der er ingen der forbyder dig det. Men det kan måske ikke betale sig. Her udfordre jeg så dig og dine venner.
.
Har jeg sagt at KK ikke må sige hvad han vil? Men KK har valgt ikke at bringe alt det som jeg skriver, så hvem blokker hvem? (lad os se om dette kommer online)
.
Hvorfor at vi ikke har set det endnu? Fordi at de fleste folk er trætte af at høre på de stakkels rygere. Og fordi at de fleste vil havde frisk luft når de er inden døre.
.
Hvis man kun udvælger nogle enkelte undersøgelser, så er det klart at man ikke finder noget.
Men når du så snakker om sandheder, så skal man skrive at man skal tage forbehold for at det ikke er et lukket forsøg og at der derfor kan komme ting udefra. Derfor kan man ikke bevise at rygning er farligt. Men når man ser på rygernes sidste dage, så taler det for sig selv.
.
Der ligger links, men du vil jo ikke godtage dem. Alt er junk, nor det ikke kommer fra tobaksindustriens betalte rapporter. Derfor kan man ikke overbevise dig. Og den rapport som KK henviser til, med den franske ekspert. Han er på tobaksindustriens lønningsliste. Der er mange måder at betale på.
.
Hold nu op. Hvis man er overvægtig og ikke-ryger, så skal man tabe sig for at få ny hofte.
Og skal jeg stave det for dig: L-Æ-G-E-L-Ø-F-T-E. betyder også at hvis der kun er et sæt lunger og 4 der står i kø, så er det nok bedst at vurdere hvem der kan få mest ud af dem. Hvorfor sætte dem i en 40 årig storryger som dør efter 5 år, end give dem til en 35 årig som passer på dem og bliver 60?
Det er måske at spille hassar med folks liv, med det har den 40 årige jo allerede gjort med sit eget liv – og andres. Hvis der var lunger nok, så for min skyld ingen alarm
.
Jeg har været imod rygning i mange år før rygeloven.
Og rygeloven er lavet for at beskytte tjeneren og andre som er udsat for tobaksrøg i sit arbejde.
.
Omkring vaccine, så var det mere, at når vi ikke-rygere kommer med noget, så har det ikke noget med sagen at gøre. Men rygerne kan trække alt ind. Som fx Langki som prøver på at fortælle at alkohol er værre end røg. At flytte fokus hjælper ikke. Rygning er skadeligt.
Desuden så laver Langki selvmål, da han åbenbart ikke ved at PR selv er ryger.

Langki
21. november, 2009

Sundhedsfascisme

af Christian Bjørnskov

Man kunne vel i den anledning spekulere, om der er nogle grænser for, hvad visse politikere og læger mener man kan tillade sig. Hvor går grænsen? Reguleringer og krav til arbejdsliv udover hvad arbejdsgivere og arbejdstagere kan enes om i mindelighed? Privatsfæren, hvor vi i stigende grad bliver afkrævet offentlig adgang? Kropsfæren, hvor man kan få den stigende mistanke, at politikeres syn på sagen er, at kroppen er samfundets, ikke individets? Hvor blev individets ukrænkelighed af? Og hvis alt er statens, hvor er forskellen på fra dette syn og rendyrket fascistisk ideologi?

http://punditokraterne.dk/2009/10/02/sundhedsfascisme/

Ikke-ryger
21. november, 2009

Langki.
Du glemmer en vigtig ting.
Man forbyder jer ikke at ryge.
Men man forbyder Jer at ryge, så i skader/genere andre.
Det er det som rygerene tager fejl af.
Alle disse indlæg fra rygerne går jo på at de vil ryge alle steder. I må ryge. Så hvad er problemet ?

KK
21. november, 2009

Undskyld, jeg bryder ind, ikke-ryger, men …
-
Rygeforbuddet forbyder faktisk folk at ryge - og præcis dér ligger problemet. Hvis det kun drejede sig om at “beskytte” ikke-rygerne, som du påstår, så var det jo nok at lave opdeling og skiltning. 75% røgfrie rum og 25% røgrum - og alt ville være skønt.
-
Ingen rygere, jeg har mødt, har nogensinde plæderet for, at de vil ryge ALLE steder, som du påstår. Faktisk vil rygerne helst være fri for at være i stue med folk, der ikke bryder sig om røgen.

Ikke-ryger
21. november, 2009

Hvorfor undskylder du - det er jo din side.
Der var måske andet som der mangler en på….
.
Det forbyder da ikke folk at ryge. Der er da flere steder du må ryge. Og grundet til at der ikke er rygerum mange steder, er jo netop, hvem skal rydde op efter rygerne ? Altså kunne der folk ind i rygerummet.
.
Hvis det ikke er fordi at I vil ryge over alt, så forstår jeg ikke debatten. Hvis der er fordi at I vil havde lavet disse 75/25% rum, så er det da restautørene I skal snakke med, ikke ikke-rygerne eller regeringen. Desuden så ved du også at rygerne ikke bliver i disse rum.
.
Som jeg før har omtalt, så er rygerne pisse ligeglade når først de har fået noget at drikke. Om han så skal gå udefra og ind gennem festlokalet og ud på toilettet, så er der INGEN der skal fortælle ham at han ikke må ryge der. Om det så er et forsamlingshus, en skole eller et privat hjem.
.
Pli er det der mangler ved rygerne, derfor er regeringen brudt ind. Også fordi at der nu er mange som ikke gider sidde i den usunde røg.
.
Men jeg har lige været på tre af de størese steder, her i Århus. Der fungere det som sådan ok.
.
Men der er stadigt mange som ikke følger loven.
.
Men igen, så er det, det forkerte sted i råber op.

Ikke-ryger
21. november, 2009

Og når du nu selv siger det - hvorfor sætter du så din afhængighed højere end tjenernes arbejdsmiljø ?
.
Du mangler stadigt at svare på det med bålet, foran scenen.

Langki
22. november, 2009

Hvor mange rygende tjenere har mistet deres arbejde pga
rygeloven ?

Ikke-ryger
22. november, 2009

Langki:
Ingen formoder jeg.
Men hvad har det med sagen at gøre ?

KK
23. november, 2009

Ja, hvad tror du?
-
http://dengulenegl.dk/blog/?p=807

Ikke-ryger
23. november, 2009

Som det også tidliger er sagt, så kommer et mindre forbrug altid før en krise.
.
Lidt som da Ceres sagde at deres omsærning var faldt.
Det kom 3 mdr. før forbudet.
Enten løg Ceres, eller også havde branchen aftalt det på forhånd.
.
Jeg har som sådan ikke set nogle lukke, her i Århus, efter rygeforbudet. Så, så stor er skaden da ikke.
.
At Train brokker sig, det er der mange grunde til.
Men det må Train jo selv finde ud af. jeg har ikke været der siden julen 2004. Jeg gad ikke høre på den musik der var. Og dem som kommer til de koncerter med lidt ældre kunstnere, gider heller ikke lytte til den nye musik. Men de får da entre 2x på en aften. Først de ældre og derefter de unge. At de så ikke får noget på baren, fordi de ældre som har pengene er gået et andet sted hen og at de så kun har de unge uden penge efter midnat… Tjaaaa. Men det må Train jo om.
Men at give rygeforbudet skylden, det er sku for let købt.
.
Og skal vi lige ta den med Carlsberg igen.
Carlsberg har dummet sig i england, derfor mister de også deres sponsor kontrakt. De er ikke store nok. Desuden så er mange imod dem, da de lukker gamle bryggerier i england. Men det følger du vel ikke med i. men OK, måske sælger de ikke så mange øl i danmark til de 4,- og 25,- på værtshus. Men til gengæld sælger de Somersby til 10,- og 35,- på værtshus. Somersby er et hit, og danskerne kan ikke drikke mere end de allerede gør. Desuden så er der kommet mange nye bryggerier, hvor tror du at de tager omsætning fra ? Godt gættet, Carlsberg, da de sad på tronen i at sælge opvaskevand. Nu er der kommet øl på hanen, det gar englænderne også fundet ud af. Dog var englænderne klogere end danskerne, da de puttede lemonade i opvaskevandet på flaske, fra danmark.
.
Hvis det samme skete i DK som nu er sket i Irland og UK, hvad ville der så ske ? Jo, først så kunne vi få en Rød Tuborg for 25,- en Guinness koster 45,- Hvad tror du så danskerne ville købe ? En Guinness eller en Rød Tuborg ? altså også en grund til at Carlsberg står dårligt.
.
Desuden så var der mange bare og steder, lidt som pizzaria og andet fast food. Deres tid kommer nok også
.
Igen KK, du skulle havde gået på handelsskole og ikke på journalisthøjskole.

smockr
23. november, 2009

ikke-ryger, jeg har vist bevist min pointe her: det du skriver består groft sagt af lige dele uunderbyggede påstande, ad hominem angreb og ‘red herrings’.

Jeg har minituøst pillet en af dine udgydelser fra hinanden stykke for stykke (i mit største indlæg her) men du vælger at vende det døve øre til og fortsætter som om intet var sket. ikke at jeg ikke har set det før. EOD herfra.

Langki
23. november, 2009

En duft af DDR

Forebyggelseskommissionens formand Mette Wier:

”Danskerne må og skal lære at overholde de 4 simple leveregler: Sund kost, ingen røg, alkohol med måde og 30 minutters motion om dagen – kun derigennem kan vi genfinde livsglæden og livskvaliteten”.
”Og hvis det ikke kommer af sig selv, må vi have flere midler, så vi kan hjælpe danskerne med at forstå vigtigheden heraf..”

KK
23. november, 2009

smockr - du skal ikke lade dig gå på af andres indlæg. Overse blot dem, du ikke er enig i.
-
Jeg synes dine indlæg har været meget oplysende - og jeg ville være ked af at skulle undvære dine kommentarer hertil, når du har tid.
-
Pft KK

KK
23. november, 2009

Langki - kunne du forsyne os med et link til Mette Wier’s udtalelser? Tak

Langki
24. november, 2009

Roskilde Universitet
Ansvar, personlig frihed og statslig indgriben
En rapport om politisk filosofi og sundhed.

“På dette område har den offentlige rygelovgivning gjort, at folk nu nemmere kan acceptere indblanding. Kjeld Møller Pedersen påpeger også, at ud-viklingen inden for holdningen omkring rygning, hvor mange i dag ser negativt til en ryger, har flyttet sig til fedme området. ”[…] holdningsskifte, der er sket i forhold til svær overvægt, svarer til det, der er sket over de seneste 10 år i forhold til rygning. Hvis man ryger, ser man i dag skævt til det. Det er det samme med fedme, for folk synes ikke, at fede mennesker er pæne, og man regner dem for at have en dårlig selvdisciplin” (ibid.).

http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/4185/1/Ansvar,%20personlig%20frihed%20og%20statslig%20indgriben.pdf

Langki
24. november, 2009

Mette Wier. Kronik i Berligske Tidende 28.7.08

De fornuftige forbud.

Rygeloven er et godt tiltag, der ved indførslen
vakte en del modstand, men som allerede nyder
bred opbakning – og vi kan gå videre end
det. Hvad med totalforbud mod røg i idrætsforeninger,
skoler, institutioner og dagplejehjem – og hvad
med regulering af salget af alkohol, sodavand og
usund mad samme steder?
Nogle af disse forslag er nærmest gratis. Spørgsmålet
er, hvorfor vi ikke gør dem til virkelighed. Ord
som Forbudssverige ligger forrest
på læben. Sverige har mere styr på
både tobaks- og alkoholsalget. De
lever da også næsten tre år længere
end os danskere. Størstedelen
af ekstra-dødsfaldene i Danmark er
tobaks- og alkoholrelaterede.
Hvorfor er vi så berøringsangste
over for forbud?

——–

Der er brug for flere forbud, afgifter og restriktioner, hvis alle danskerne skal leve et sundere og længere liv, siger Forebyggelses- kommissionens formand. Men chefjurist i Cepos kalder udspillet for nedladende og formynderisk.

http://www.dagbladene.dk/index.php?mod=news&area=1&id=158

I sidste ende kunne man blot lade eksperter som Kommissionen planlægge, hvorledes hver enkelt dansker skal leve sit daglige liv. Kommissionen kunne således lave bindende kostplaner, udstede påbud om motion og indføre halvårlige BMI-målinger for alle danske borgere. Disse tiltag kunne kombineres med bøder eller andre sanktioner, hvis de ikke efterkommes.

Sådanne eksempler vil Kommissionens medlemmer givetvis opponere mod som værende polemiske, fortegnede og utænkelige. Men i virkeligheden er de blot den logiske konsekvens af forudsætningen om, at vi borgere ikke har lov til at leve vores liv, som vi vil, herunder at leve usundt, hvis det giver os en kortsigtet glæde, som så skal opvejes mod risikoen for senere dårligdomme.

http://mchangama.blogs.berlingske.dk/2009/01/14/kommissionen-til-afskaffelse-af-den-personlige-frihed/

Langki
24. november, 2009

Graphic Violence From The UK Health Service

Pat Nurse
Article Published: 2009/11/22

I was so outraged when I first saw the video by the UK NHS Birmingham North and East Primary Care Trust that was a graphically violent production showing a smoker getting beaten to death that I complained. The background to why and how it was made, and the wider campiagn that it was part of, was explained but I didn’t feel that it justified what I saw as a very irresponsible video which I honestly believe could incite violence against smokers.

http://www.forces.org/Forces_Articles/article_viewer.php?id=670

Langki
24. november, 2009

Alkohol værre end tobak

Lørdag, 26 September 2009 18:42 Marianne Kargaard, redaktør .

Passiv drikning har langt mere ødelæggende konsekvenser end passiv rygning, fastslår den engelske chefembedslæge. Dansk pilotundersøgelse bekræfter behovet for et bredere fokus i alkoholforebyggelsen.

- Billig alkohol dræber mennesker og underminerer vores livsform.

http://www.misbrugspolitiskmagasin.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=207:alkohol-vaerre-end-tobak&catid=105:rusmiddelkultur&Itemid=200

Langki
24. november, 2009

Apple: Garantien ryger hvis du er ryger

Amerikanske serviceteknikere hos Apple nægter at reparere hardware, der lugter af tobaksrøg. Flere brugere er blevet afvist med argumenter om, at arbejde i tobaksrøg er sundhedsskadeligt.

Af Morten K. Thomsen, mandag 23. nov 2009 kl. 13:57
EMNER: Mac

Det er kun i USA, og det er ikke 1. april. Men consumerist.com oplister i en artikel flere eksempler på, at Mac-ejere med defekte maskiner har fået afvist deres krav om reparation på garantien, fordi hardwaren lugter af røg.

»I dag ringede Apple Store og fortalte, at fordi computeren havde været brugt i et hus, hvor der var blevet røget, dækker garantien ikke længere, og de nægter at arbejde med maskinen på grund af ”sundhedsrisikoen ved passiv rygning,”«

http://www.version2.dk/artikel/12965-apple-garantien-ryger-hvis-du-er-ryger?highlight=rygning

Langki
25. november, 2009

En gang passiv røg fra verdenssamfundet.

…………………………..

Klimavidenskaben viser sit sande ansigt

Udgivet i 24/11/2009 ¬ 15:31h.Karl Iver Dahl-Madsen17 kommentarer »

Vi hører hele tiden fra velmenende politikere, politiserende forskere og ukritiske medier, at videnskaben har talt, at der er fuld konsensus om menneskeskabte klimaforandringer (AGW) og at vi for at redde verden skal smide alt, hvad vi har i hænderne, og indføre drakoniske nedskæringer af CO2 udslippet.

Det er ikke og har aldrig været rigtigt, at denne komplekse problemstilling er fuldt belyst, og at der er konsensus i videnskaben om AGW. Efter at CRU’s e-mails og databaser er blevet hacket eller lækket, er det nu dokumenteret på basis af udsagn fra en række centrale klimaforskere selv, at de ikke er til at stole på. Verdenssamfundet bliver derfor nødt til at behandle denne vigtige problemstilling med meget større omhu og kritisk sans.

http://www.180grader.dk/vis/klimavidenskaben-viser-sit-sande-ansigt

Langki
25. november, 2009

The Nazi anti-tobacco campaign included banning smoking in trams, buses and city trains,[6] promoting health education,[12] limiting cigarette rations in the Wehrmacht, organizing medical lectures for soldiers, and raising the tobacco tax.[6] The National Socialists also imposed restrictions on tobacco advertising and smoking in public spaces, and regulated restaurants and coffeehouses.[6] The anti-tobacco movement did not have much effect in the early years of the Nazi regime and tobacco use increased between 1933 and 1939,[13] but smoking by military personnel declined from 1939 to 1945.[14] Even by the end of the 20th century, the anti-smoking movement in postwar Germany had not attained the influence of the Nazi anti-smoking campaign.

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-tobacco_movement_in_Nazi_Germany

Langki
25. november, 2009

Another Nazi anti-smoking propaganda poster depicts a jackboot kicking a cigarette, a cigar and a pipe.

What conclusions can we draw from these parallels? Either the Nazis were benign really cared about everyone’s health or they used the specter of anti-smoking to exert massive control over people’s lives and scale back basic freedoms, getting a foot in the door for the political dictatorship that was to follow.

Similarly today, either the same elite that advocate “mass culling” of the majority of the world’s population really do care about public health and well-being or they are using the excuse of the anti-smoking drive to condition us to accept state regulation over every aspect of our personal lives.

http://aftermathnews.wordpress.com/2007/04/28/todays-anti-smoking-purge-is-borrowed-from-the-nazis/

Ikke-ryger
26. november, 2009

Det er den helt rigtige måde at gøre det på KK.
Hvis der er et problem, så ignorerer det, så forsvinder det. Det håber jeg også at I går, den dag I bliver syge.
Når lægen siger at I har kræft, så tænk på, at han kun siger det, fordi at I ryger. Han har fået penge af medicinalfirmaerne for at sige det, så I fejler med gareati ikke noget.
.
Ja, jeg mener nu også at I rygere bare vender det døve øre til. Der er så mange beviser på at rygning er farligt. Men I vil ikke lytte. Derfor menre jeg heller ikke at staten har en ansvar for at behandle Jeg, når I bliver selvforskyld syge. Når I vælger over Jeres liv, så må staten vel også vælge hvor de vil bruge resurserne.
.
Langki:
Du skylder 200.000,- til din bank. Hvorfor skal jeg så betale mit overtræk på 1.500,- ? Det er dig som skylder mest. Det er urimeligt at jeg skal betale de 1.500,- før du har betalt dine 200.000,- og alle de andere som skylder over 1.500,-
.
Og omkring Apple, så kan jeg fortælle dig, at jeg har reperareret bærbare som kom fra rygere. For det første, så er de tit fedetet ind i tobaksrester. Dernæst lugter de af helvede til.
En jeg fik ind, var blæseren tilstopper af disse rester, så skærmkortets blæser sad fast, ja det var af tobaksrøg, det fedter så meget. Også ens fingre lugter af det, op til flere dage efter. Derfor er jeg begyndt at bruge handsker, når jeg reperere disse rygeres ting. Og jo, jeg vasker fingere, endda i Radalon, men det hjælper ikke. Pt. har jeg en fjernbetjening som stinker, efter at den har lagt ved en ryger.
De gamle sort/hvide billederør, der kunne man se om de kom fra en ryger, der trang røgen ind bag billederøret og lagde en hinde, så det blev uskarpt.
.
Men det vil rygeren vel heller ikke tro på.
Vi er så sarte - Nej, vi har set skaderne, og derfor finder vi os ikke i det.

Ikke-ryger
26. november, 2009

Glemte lige at sige, når røgen har lagt sig på printpladerne og komponenterne, så kan komponenterne ikke komme af med varmen, og derfor brænder de af.
.
Også kontaktor bliver tilsmudset og derfor mister de forbindelsen. Dette problem opstår også i lydstudier, hvor skydepotmeteret er udsat, da det er en åben komponent. Men det skal KK nok afvise. Men det er en af årsagerne til at mange lydstudier var rygefri - LÆNGE før rygeforbudet kom.
.
Elektronik er følsom overfor tobaksrøg.

KK
26. november, 2009

Meget interessant - men der er ingen forskel på tobaksrøg og anden røg fra organisk materiale. Det eneste forskel er, at røg fra afbrændt tobak lugter anderledes end fx. afbrænding af stearin, brænde eller røg fra madlavning.
-
Den lugt kan du ikke lide - det har jeg efterhånden forstået - og det skulle du prøve at holde dig til: At du ikke kan lide lugten. Det er kun et råd, for egentlig er jeg ligeglad. Men når du forsøger at skrive om ting, du ikke ved noget om, virker det komisk - og dermed til fordel for det modsatte syspunkt end dit.
-
Højt humør KK
-
PS: Hvis et lydstudie indfører rygeforbud, er det det samme som at bede de rygende musikkunstnere om at forsvinde. Disse udgør til din orientering langt over halvdelen af standen.
-
At elektronikken skulle være vigtigere end kunstneren er en joke. Èn Kim Larsen sang har langt større værdi end elektronikken i samtlige jydske lydstudier. Jeg vil endda antage, at en mikrofon, Larsen har sunget i kan være mere værd end en identisk, røgfri mikrofon.

Ikke-ryger
26. november, 2009

Det er ikke rigtigt KK.
Der ligger “sovs” i mange computere som kommer fra rygere. Sjovt at du siger at jeg ikke ved noget om det, jeg har faktisk repereret nogle stykker og der er klart forskel på konsistens og lugt. Men OK, det kan du jo ikke se, da du omgiver dig i det til dagligt.
Så det er ikke mit synspunkt, det er hvad der sker.
Derfor kan jeg gidt forstå Mac.
Det du siger, er at man ikke kan se eller lugte forskel på om en mobiltelefon er “vandskadet” eller “ølskadet”. Hvis du tager en computer som kommer fra et rygerhjem eller et TV for den sags skyld og du tænder det i et ikke-ryger hjem, så stinker der af røg flere dage efter. Det må da være bevis nok på at det ligger sig på komponenterne.
.
Og den med at mange lydstudierne ikke er røgfrie er også langt ude fra dig. rent faktisk, så tror jeg at Puk var røgfri da Puk havde det. Men har lige haft ringet til dem i dag. Puk Studierne er røgfrie, så den holder ikke KK. Og Puk Studierne er jo også noget billigt bras ikke ? En mixer til 1 mill. i starten af ‘80. Og de har lige købt nye. Du tror stadigt ikke på at jeg har haft noget med branchen at gøre..
.
Du har for høje tanker om Larsen, som Casper C sagde.
Hvis man vil havde folk til at stoppe med at ryge, så skulle man sætte et billede af Kil Larsens fingre på cigaretpakkerne, det skulle nok få folk til at stoppe.
Ja, I har jo selv valgt det hygiejniske navn.

Ikke-ryger
26. november, 2009

Denne hjemmeside fortæller lidt om det.
jeg har også haft maskiner som så sådan ud.
http://www.squidoo.com/cigarette-smoke-computer-damage
Desværre er dette en anti-tobak side, så I tror jo nok ikke på den.
men se på billederne og tænk så på en bærbar, der er elektronikken mindre, med de ting som ødelægger det, det samme. Og jo, der er også støv i en ikke-ryger maskine. Den er så bare mere lyssegrå og ikke klæbrig.
Men som du selv siger KK, så er røg vel det samme. men hvor tit har du lige ild inde i huset ? Jeg vil ikke sige at røg bare er røg, det tror jeg heller ikke brændvæsnet vil.

Black Cat
26. november, 2009

Iøvrigt kan i som mig skrive til Mette Wier og spørge hende hvad fanden hun bilder sig ind på følgende adresse:
mw@akf.dk

Langki
27. november, 2009

Ikke-ryger, mener du kill Larsen ?

Black Cat, det triste med Mette Wier er, at hun kan bruges
som formand i en kommission nedsat af en liberal regering.
Her på sitet ser det ud som om hun arbejder under pseudonymet ” Ikke-ryger” !

Langki
27. november, 2009

Skandaløs rapport om folkesundhed
Af: Martin Ågerup, direktør i CEPOS

…………

DER ER EN foruroligende og vidtgående accept både blandt eksperter, politikere og i store dele af befolkningen af, at det er i orden kraftigt at begrænse individets frie valg og gribe ind i den private sfære, så længe det sker i folkesundhedens navn.
Hvad dette på sigt kan føre til, er Forebyggelseskommissionen et skræmmende eksempel på. I kommissionens rapport kan man for eksempel læse om en række forslag, som er blevet overvejet, men frasorteret.
Blandt disse frasorterede forslag er forbud mod markedsføring af usunde fødevarer, regulering af portionsstørrelser samt forbud mod rygning på film og i tv.

Har kommissionen frasorteret disse forslag på grund af deres formynderiske karakter? Nej, da.
Kommissionen har alene frasorteret disse forslag, fordi man ikke lige her og nu kan påvise en sundhedseffekt, eller fordi EU-lovgivning forbyder dem.
Hvis vi ikke får sat en stopper for den tænkning, at hensynet til folkesundheden står over alle andre hensyn, herunder hensynet til ytringsfriheden og den personlige frihed i øvrigt, kan vi en dag havne i en situation, hvor Kurt Westergaard kunne ryge i fængsel for at tegne en karikaturtegning af profeten Muhammed med en smøg i kæften – ikke fordi det krænker islam, men fordi det krænker folkesundheden.

Martin Ågerup er direktør i Cepos

Den store synder er regeringen og Folketinget, som har nedsat kommissionen.

http://www.cepos.dk/publikationer/nyheder/single/artikel/modpol-skandaloes-rapport-om-folkesundhed/

Langki
27. november, 2009

Ung pibeelsker
Daniel Christoffersen fortæller om sin kærlighed til piberygning.

http://www.youtube.com/watch?v=Hqd7hA1BYx8

Ikke-ryger
27. november, 2009

Måske du selv skulle benytte det gode råd du gav mig - KK.
.
Men sjovt at du mener at en KL sang er mere værd end alt elektronik i allle jydske stodier. KK, kom nu tilbage til virkeligheden. Vi har Puk og Feedback, og KL har “Midt om natten” eller “Susan Himmelblå”. Hvis det var hele LP’en “Midt om natten” ville jeg være i tvivl, men en sang, glem det.
.
Desuden er det også ligegyldigt, og hvorfor ?
Hvis du mener at KL skal havde lov til at ødelægge et lyd studio med røg og kun betale for den tid han er der, då forstår jeg godt at hans sang er så meget, og et brugt studio er så lidt værd. Et stodio leges pr. time / Projekt. De får ikke penge fra salgstallene, kun hvis det er i kontrakten, men det er det sjældent.
.
Altså sagt på en anden måde. Hvis Madonna var ved at komme fordent til sjovet i Horsens, så skulle taxa-chaføren bare køre over en mark, hvis han fik bilen smadret, så var det bare synd. Madonna betalte kun det som taxameteret stod på.
.
Hvad tror du så studioerne vælger ?
KK, du lever i en tid for længe siden.
Man kan ike sælge en mikrofon i dag til sky høje priser, bare fordi at en eller anden har sunget i den.
Se hvad Memorabilia koster på Ebay eller på Gemm.com
Der er også en som hedder noget med Weirco, men det er mest Fleetwood Mac. Nej, den tid er fordi. Men har nok i sin tilværelse. Men behøver ikke falske forbilleder til at komme gennem livet. Desuden så har en mic. som har stået i et lydstudio, hvor der er blevet røget, en mindre frigang end fra et ikkeryger studio. Så lyden er klart bedre fra et ikkeryger studio.
.
smockr: Det er mange som har bevist det modsatte :-)
Så glem det. Jeg ruller ikke rundt.
.
Langki: Eller skal jeg sige KK ? :-)
Kan du selv se hvor latterligt det er ?
Og rygning bliver ikke mindre skadeligt med alt det som du finder. Start med dig selv. Men det har du åbenbart ikke mod på.

Ikke-ryger
28. november, 2009

Har lige været i kontakt med et pr. lydstudioer i dag.
Tendensen er den samme, et sted blev de dog nærmest fornærmet. De steder jeg fik fat på, var svaret.
Ja, selvfølgig er det røgfrit.
Så igen KK, kom nu tilbage til virkeligheden og lad være med at sige usandheder her.
Jo, det er den side, men det hjælper ikke at lyve.

KK
28. november, 2009

Ikke-ryger - det er forbudt at ryge tobak på alle arbejdspladser. Det er det klareste vanvid, men sådan er det. Det er simpelthen lov her i landet. En lov, man vil skrige af grin over om få år …
-
Ejeren får bøder og retsforfølgelse, hvis han overtræder forbudet, og arbejdstilsynet har nu været rundt på uanmeldte besøg - læs: Kontrol - på samtlige arbejdspladser for at sikre, at loven bliver overholdt.
-
Hvad tror du, en virksomhed vil svare, hvis en anonym person ringer og spørger, om de ryger dér?
-
Tænk dig nu rigtig godt om, før du svarer …

Ikke-ryger
28. november, 2009

Så må jeg jo tage på kontrol-besøg, andet er der jo ikke at gøre.
.
Men sandheden er at elektronik ikke kan holde til det. Og som vist på hjemmesiden, så kan komponemterne ikke få luft.
.
Det er den samme luft som vi ikke rygere indånder, derfor kan man se hvad der også kommer i vores lunger.
.
Det ser ikke sundt ud. Og er det heller ikke.
Det jeg tog ud af en maskine, lignede nol, og så lugtede det som en pibe med sovs.
.
Men de lydstudier jeg har været i, er der kun et man måtte ryge i. Og dette var tilbage i ‘80 og ‘90.
Så stop det nu KK. Elektronikken tager skade og studierne tjener ikke meget på en kunstner. Ikke så det kan betale sig at ødelægge sit udstyr før tiden.

Ikke-ryger
28. november, 2009

Desuden så tror jeg at det der vil blive grint mest af om nogle år, ang. rygning, er de folk som ikke kan komme gennem en dag, uden at indtage giftig kemi gennem nogle blade og klorblegnet papir.

KK
28. november, 2009

Der er ingen forskel på, hvordan røg i elektronik opfører sig. Om det kommer fra den ene eller anden anden kilde. Om det er røgen fra køkkenet, brændeovnen, fra røgelse eller stearinlys. Det spiller ingen rolle, der er kun lugten til forskel.
-
Hvis en mekaniker ikke kan tåle at reparere biler, fordi der er olierester på delene, skal han nok finde sig et andet job. Hvis en tandlæge ikke kan tåle folks dårlige ånde, skal han nok finde sig et andet job. Hvis en computertekniker ikke kan tåle at reparere computere, hvor der har været røg på komponenterne, skal efter min opfattelse nok også finde sig et andet job.
-
Det er efterhånden blevet moderne at være meget sippet. “Uuuha, ad-pad, her lugter! Det kan lille jeg ikke tåle …” - det er morsomt at høre voksne mænd skabe sig som småpiger. Det gælder sådan set også dig :-)

KK
28. november, 2009

Der er to misforståelser i din forestilling om, hvad der vil blive grinet af:
-
1. Tobak er en plante - det er ikke “kemi”. Man suger røgen fra afbrænding af naturens egne blade, rullet ind i papir. Du finder næppe et mere naturligt produkt, blandt de ting, du selv indtager.
-
2. Tobak har eksisteret i Amerika i årtusinder - i Europa i 500 år. Sippede anti-tobaks fanatikere (som dig selv) har forsøgt at få tobak forbudt mange gange. Det er lykkedes 8-10 gange i Europa i kortere perioder, men hver gang har tobakken overlevet, fordi der er for god økonomi i det - folk vil simpelthen have tobak.
-
Spørgsmålet er snarere, om samfundet overhovedet kan overleve uden tobakken. Læs her:
http://www.heartland.org/policybot/results/23460/History_Shows_Smoking_Bans_Likely_to_Be_Repealed.html

Ikke-ryger
28. november, 2009

Nu har jeg ikke det med at lave computere som levevej. Kun som hobby. Men at du nærmest nedgør mig ved at sige at jeg ikke har forstand på det, er sku da ikke en måde at kommunikere, specielt ike når jeg nu ved noget om det. Så jeg er som sådan ligeglad, hvis jeg ikke gider at lave en computer som har så meget kemi i sig, så får de den da bare tilbage, uden at den virker.
.
Men det var ikke mig der var spørgsmålet, det var det om elektronikken kunne tåle det, og det kan det ikke. Og det var det jeg svarede på og så gav jeg et eksempel på hvor jeg havde set det. At du så er bedre vidende i denne sag, måske endda uden selv at havde åbnet en computer, tjaaa, du er jo akademiker, det er også dem som har læst sig til at man ikke kan få blå skærm på Windows computere :-)
.
Om det er andet røg, hmm, det får vi jo også ned i vores lunger. Men spørgsmålet er så med mængden af de forskellige typer røg. 20 x 15 min. om dagen for en ryger/passiv ryger. ½ times madlaving. Ingen pejs eller røgelse. Men en computer der står i en rygerfamilie, får det svært.
.
Tobak er en plante, så langt er vi enige.
Men der er puttet meget kemi i det tobak som du ryger.
Og det papir du ryger det gennem er blegnet med klor, så der er sku meget kemi i det stof som du indtager - endda frivilligt og med frelse.
.
Førhen var der også flere rygere end der er i dag, derfor tror jeg også at I får det meget svære nu end dengang. At I så måske kan få hjælp fra nogle unge trodsige mennesker, de samme som kopier musik og kaster brosten på fredelige borgere. Dem som skal skaffe billige smøger og hælervare. Jo, KK du skal nok få din danmark :-)

Ikke-ryger
28. november, 2009

Desuden så er uran også et naturprodukt, så lad os få kærnekraft. Det er nok den reneste energi form der findes, da den ikke brænder goget af, på den måde kan vi så lukke alle kulkraftværker.
.
Man har også lavet dem til biler, så der kan vi også nedsætte udslip. Desse motore findes allerede i ubåde.

Langki
29. november, 2009

Klima-Betrug: Weitere Klimadatenfälschung + Ursprung des Ökofaschismus

Horst D. Deckert says:
Eine weitere Frage stellt sich: Wer bezahlt die Medien für falsche Informationen, für Vertuschung, für unterdrückte Informationen?

Die Medien schützen die Politiker, die Pharmaindustrie, die Klimaforscher, die Bankster? Sind die Medien inzwischen in der Hand von Verbrechern?

http://nachrichten.amplify.com/2009/11/26/klima-betrug-weitere-klimadatenfalschung-ursprung-des-okofaschismus/

Langki
29. november, 2009

“Vi har brug for en bredt baseret støtte for at fange folks fantasi…Så vi er nødt til at skaffe skræmmende scenarier, dramatiske erklæringer og nævne meget lidt tvivl…Hver især må vi beslutte, hvad den rette balance er mellem at være effektiv og ærlig”: Stephen Schneider, professor i klimatologi, ledende forfatter af mange IPCC rapporter.

“Med mindre vi annoncerer katastrofe, vil ingen lytte”: Sir John Houghton, første formand for IPCC.

“Det er lige meget, hvad der er sandt. Det eneste der betyder noget, er, hvad folk tror, er sandt”: Paul Watson, medstifter af Greenpeace.

http://blog.tv2.dk/literally/entry350375.html

Langki
29. november, 2009

Medicinalindustrien designer selv deres forskningsresultater.

http://www.information.dk/200257

Ikke-ryger
29. november, 2009

Hvad er det nye i det Langki ?
Det er jo også hvad vi ser, når “forskerne” er på tobaksindustriens lønningsliste. Så I har ikke noget at lade andre høre.
.
Du havde også et link fra Kristlig Dagblad om vi skulle skræmmes fra sans og samling, sjovt at det kommer fra et “kirkeblad”

Ikke-ryger
29. november, 2009

De kan vel kun forsvare sig med “Vi bliver vel alle klogere”
.
Lad os håbe det.

KK
29. november, 2009

Det er komisk, at du bliver ved med at skrive “på tobaksindustriens lønningsliste”. Som jeg har forklaret dig snart mange gange har tobaksindustrien ikke støttet videnskabelige arbejder om tobak i 12 år - nemlig siden det blev dem forbudt i den aftale, de blev tvunget til at indgå i USA: Master Settlement Agreement, i 1998.
-
Man kan altid genkende folk, der vil manipulere på, at de bliver ved med at råbe op om faren fra en tidligere fjende, som er nedkæmpet forlængst. Skal vi ikke også være bange for, at tyskerne angriber os igen? Eller hvad med Admiral Nelson? Han var sikkert også rigtig ond, ikke?
-
Hvis du kan læse engelsk, kan du se her, hvordan det foregik før 1998. En verdenskendt forsker, Bernhardt Liebermann forklarer, hvordan han ikke kunne få støtte til sin research fra andre end tobaksindustrien:
http://www2.tobaccodocuments.org/mayo_clinic/11060174.pdf
-
Det er dumhed og uvidenhed, der får folk til at dømme andre ud fra hvilken “industri” de tilhører. Det er jo klart, at der findes både klogt og dumt, godt og ondt i alle “industrier”. At afskrive noget, der er finansieret af tobaksindustrien er lige så dumt som at afskrive noget der er finansieret af staten.
-
Der er dog én undtagelse: Fanatikere er altid af det onde.

Ikke-ryger
29. november, 2009

KK, der er tre fingre som peger tilbage på dig.
Du manipulere også med tal og du ved det.
Desuden er dit store fjendebillede jo KB og WHO.
Så tag lige at tag dig sammen - selv.
Desuden sagde du at jeg peb som et lille pigebarn.
Du lyder som et lille barn man er ved at tage sutten fra. Eller skal vi sige en gammel sur mand fra ´60 generationen, som er ved at gå af mode.
Og til din oplysning, så læser og skriver jeg bedre på engelsk, end dansk. Men det gør ikke rygning eller passiv rygning mindre farligt.
.
Man kan betale på mange måder.
DR må heller ikke vise reklamer, men mange sportsudsendelser har en sponsor - Reklame - nej.
.
Der var også meget “skjult” reklame i lokalradioernes barndom. Så der er muligheder, og disse bliver flittigt brugt, bare prøv at tage nogle andre briller på.

Ikke-ryger
29. november, 2009

KK er du begyndt at se hvad du har sat gang i ?

Ikke-ryger
30. november, 2009

KK, du er det bedste bevis på at fanatister er de værste.
.
Og omkring dumhed og industri - hvorfor bliver du så ved med at angribe medicinalindustrien ? Dem som skal holde liv i dig ?
.
Der er nu mere end tre fingre der peger mod dig.

ikke-ryger
30. november, 2009

Hvis du fortsætter på denne måde med at logge folk ud KK som kommer men andet end det du kan lide, så tager vi slagsmålet et sted hvor du ikke kan smide folk af.
.
Tag dig sammen

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler